Одобрени са проектите на Община Видин за изграждане на регионално депо за отпадъци и за интегрирано градско развитие. Двата са на обща стойност 20 500 000 лева.

Проектът „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин" за 20 милиона лева получи зелена светлина от МОСВ.

Предвижда се изграждане на станция за депониране на отпадъци, две клетки за депониране, компостираща инсталация и за преработка на строителни отпадъци. Предстои да бъде подписан договора за отпускане на средствата.

Вторият проект, получил одобрение е „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие - град Видин" към МРРБ. Стойността на проектното предложение е 500 000 лева.

В момента ведомството изготвя договора за финансиране, който предстои да бъде подписан. С даването на „зелена светлина" и по този проект Община Видин може да стартира подготовката на тръжната документация за изпълнение на дейностите.

Общината продължава работа и по проектите за ремонт на булевард „Панония", пречиствателната станция за отпадни води и „Видинска крепостна система „Калето" - всичките за близо 80 милиона лева.

В социалната сфера на дневен ред пък са проектите за деинституционализация на социални домове, „Център за ранна интервенция", „Всички деца с равен старт в училище", който пък наскоро бе подписан. Общата стойност е над 3 милиона лева.