Както вече сме информирали, новата спортна зала ще бъде изградена на мястото на бившия плувен комплекс „Чайка”. Първата копка беше направена на 9 септември. Залата ще струва 7 000 000 лева. Срокът за реализация на проекта е до края на 2012 год.  
Изпълнител на проекта е консорциум по ЗЗД „Спорт Арена”, в който влизат: проектанско бюро”Амфион” с ръководител арх.Борислав Богданов и строител „Р.С.Инженеринг” ЕООД с управител инж.Рашко Стайков.
Консорциумът се управлява от „Р.С.Инженеринг” ЕООД. Фирмата е позната в Ботевград. Тя е построила жилищен комплекс „Панорама” в кв. „Изток”.

Как ще изглежда новата спортна зала – може да научите от информацията и снимките, предоставени от „Р.С.Инженеринг” ЕООД.
 
Автомобилният подход към/в имота е през улица от юг през прилежащия паркинг  към сградата. Отдалечен е максимално от намиращите се в близост от изток и запад кръстовища.
Сградата е с четири проектни нива. Основния подход към нея е осигурен от север, откъм улица „З.Стоянов“,  с пешеходно площадно пространство, устроено с озеленени площи с паркова растителност. Входове/изходите й са осем, като всички те са на първо ниво. Откъм южния край на източната фасада е вход/изход за спортистите, откъм южния край на западната фасада е вход/изход за журналисти и ВИП гости, на северната фасада са разположени главните шест вход/изхода за всички останали гости и зрители на залата.

Помещения на първо ниво
През главните вход/изхода се влиза в предверия, където са разположени контролните пропусквателни постове. В голямото, централно предверие се намират касите за билети. От предверието се навлиза във фоайето на залата. В него са предивдени изложбени площи за експозиции. Срещу централния вход, симетрично, откъм входовете на залата, са разположени  2 магазин-бюфета. По протежение на източната, южната и западната фасадни стени са разположени основните обслужващи помещения на нивото: 4 съблекални за спортистите и 4 съблекални за треньорите с необходимите обслужващи ги бани и тоалетни, конферентна зала, 2 помещения за охрана, 2 помещения - гардероб, склад и технически помещения, мъжки и дамски тоалетни за гостите на залата, като всички са съобразени с капацитета на спортната зала и съгласно нормативните изисквания. Под трибуните са предвидени допълнителни обслужващи и складови помещения. Достъпът до тях е откъм коридора, обхождащ залата.
Всички помещения са напълно функционално оборудвани.
 
Комуникации
На всички нива достъпът до помещенията се осъществява чрез  коридори, предверия и фоайета. С цел пожарна безопасност вратите, отделящи коридорите със стълбищната клетка са самозатварящи, димоуплътнени и с „антипаник”  брава.
Достъпът до различните нива на сградата се осигурява от четири стълбищни клетки и два асансьора. Всеки от вход/изходите за спортистите и ВИП гостите се обслужва от евкуционно стълбище и асансьор, съвместим с изискванията за хора в неравностойно положение. При северните ъгли на сградата с изходи към фоайето са разположени аварийните стълбища. Всички врати в сградта са вход/изходни с изключение на вратите при аварийните стълбища. Те само изходни. Вратите при главните вход/изход са автоматични и са свързани със системи за пожаробезопасност и пожароизвестяване. Вратите на залата, както вратите при евакузционните стълбища и вход/изходите за спортистите и ВИП гостите, са самозатварящи се, подсигурени с „антипаник” брава.
 
Спортна зала
Залата е разположена на кота ±0.00. Входовете/изходите й са 10 на брой.  Броят, размерите и разположението им е съобразено с нормативните изисквания. Разликата във вертикалното разстояние между нивото на фоайето, коридорите и терена на игрището се преодолява с рампа при входно/изходните й пространства.
 
Трибуни
Редовете на трибуните са през 65см. вертикално отстояние една от друга, преодолявано с три стъпала. Общият брой на седящите места е 4 хиляди.
 
Терен на игрището
Теренът на игрището е с размери 24/44м. Това включва игралните полета за хандбал и баскетбол с необходимата им сервитутна игрална зона. Светлата височина е 12.85м. Откъм източнта стена на залата е разположено видео-информационно табло.

Помещения на второ ниво (кота +3.30)
Помещенията на второ ниво са разположени по протежението на източната, южната и западната фасадни стени. Обслужвани от общ коридор, обтекаващ източната, южната и западната стена на залата.
От западната страна са разположени офиси и заседателна зала. От южната страна са галерии, фоайета, тоалетни и ВИП ложата на залата. От източната страна се намират лекарски кабинет, допинг лаборатори, съблекални за съдии с необходимите обслужващи  ги бани и тоалетни, офис и заседателна зала. Всички помещения са напълно функционално оборудвани.

Помещения на трето ниво (кота +6.60) – инсталционен етаж
Всички помещения на етажа са предназначни за техническите инсталции на сградата и са напълно функционално оборудвани.

Помещения на четвърто ниво (кота +9.90)
Помещенията на четвъртото ниво са разположени по протежението на източната, южната и западната фасадни стени. Обслужвани от общ коридор, обтекаващ източната, южната и западната стена на залата. От западната страна е разположена кафе-сладкарница с 2 зали, бар, кухня и тоалетни. От южната страна са апартани, складове, коментаторски кабинки и тв-студио с обслужващите ги тоалетни. От източната страна се намира фитнес зала с витаминен бар и 2 събелкални с бани и тоалетни. Всички помещения са напълно функционално оборудвани.

Помещения на пето ниво (кота +13.35)
Откъм южните ъгли на сградата при всяко от евакуционните стълбища са разположени техинчески помещения. За всяко от  предверията между стълбищата и техническите помещения има изход към използваема покрив-тераса, протягаща по дължината на съответната фасада - източна и западна.

ОСВЕТЛЕНИЕ
Освен необходимото осветление за адекватното изпълняване на съответните функции, проектирано е и декоративно осветление, подобряващо визуално естетическите качества на сградата и околното й пространство.

ПАРКИРАНЕ
Според Наредба 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територи и необходимите места за паркиране са както следва:
- 1 паркомясто за всеки 50 кв.м. от РЗП;
- 1 паркомясто на всеки 10-15 зрители;
Общият брой паркоместа, необходими за залат, е 456.