Съгласно чл.37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи всеки собственик подава в общинската служба по земеделие /по местонахождение на имота/ декларация по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползват всички съсобственици
Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята. Регистрация не се извършва, когато за имот се представят повече от един невписани в службата по вписванията договор. Ползвателите могат да подадат заявление за участие в споразумение с приложен опис на имоти за участие в масиви за ползване, съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори и/или документи за собственост.
Декларацията и/или заявлението за участие в споразумение за формиране на масиви се подава в срок до 31 май /лично или чрез пълномощник/ и важи за следващата стопанска година /2012 – 2013 г./