В началото на м. декември миналата година получихме от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” получихме съобщение, че е влязла в сила Наредба № Із-2377/15.09.2011 г., ДВ бр. 81 от 18 октомври 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
Част от изискванията на наредбата е и наличието на пълно пожарно досие, в което трябва да се съдържат всички документи, свързани с осигуряването на пожарна безопасност (ПБ) на обекта.
Във връзка със зачестилите пожари в района на Етрополска община, от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” изпратиха и съдържанието на досието, като се надяват да помогнат на съответните отговорници за попълването му.
Ето какво трябва да съдържа едно пълно пожарно досие:
I. Документи, свързани с осигуряването на пожарна безопасност (ПБ) на обекта:
1. вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.);
2. планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, електрозахранването и др. (приложение № 1 на Наредбата);
3. планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица.
В този план се включват:
- мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при извършване на отделни дейности;
- мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделни пожароопасни дейности;
- мероприятия за осигуряване на ПБ след ремонта.
4. планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария – изготвя се съгласно изискванията на Приложение 2 на Наредбата. Оказва се, че е възможно тези планове да не се изискват за голям брой сгради, защото в чл. 11, ал. 2 се казва, че за обекти от клас на функционална пожарна опасност Ф3 и подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, план за евакуация се разработва, само ако в тях има поне едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души (определя се по чл. 36 на Наредба № Iз-1971 от 2009 г.).
Класът на функционална пожарна опасност на обекта се определя от работодателя и не подлежи на съгласуване с РС „ПБЗН“, т.е. е възможно например да определите, че вашата сграда е от клас Ф4.2 (сграда за административно обслужване), да нямате помещение за повече от 50 души и да не направите план за евакуация (съответно да не поставяте евакуационни схеми). За съжаление също толкова е възможно контролиращия ви пожарникар да дойде на проверка и да каже, че сте сгрешили и съответно да даде предписания.
5. протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи пожарната безопасност преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.
II. Заповед/и, с която/които се уреждат:
1. редът за извършване на огневи работи;
2. редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;
3. забранените места за пушене и използване на открит огън;
4. редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време, включително Дневник за изключване на електрическото захранване след работно време (по Приложение № 3 на Наредбата) – не се изисква дневник за обекти с площ до 100 m2. ;
5. редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата;
6. правилата за пожарна безопасност на обекта в извънработно време;
7. правилата за експлоатация и проверката на състоянието на техническите средства за първоначално пожарогасене, ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима (дори да сте под наем в голяма административна сгарад, например, и нямате нищо общо с експлоатацията на тези системи, поискайте този документ от наемодателя);
8. периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали;
9. редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.
III. Протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно) – това са протоколите за приемане и предаване на пожарогасителите след извършео техническо обслужване по Приложение 5 на Наредбата, както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПИС, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина.
IV. Съгласувателните, разпоредителните и административно-наказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) – предписания, актове и др. подобни на контролния орган.
V. Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.) – важи същото както при II.7. – дори да нямате нищо общо с експлоатацията и поддържането, трябва да имате инструкция.
VI. Блок-схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите.
Накрая, да напомним отново за ежемесечните проверки на пожарогасителите, когато техния брой е повече от пет в обекта. Погледнете внимателно дневника, липсва ли ви нещо? Ще ви помогнем – няма място за дата на проверката. Нашият съвет е да използвате за тази цел графата „Забележка“.
Всички фирми на територията на Община Етрополе трябва да актуализират цялата си документация във връзка с новите изисквания за пожарна безопасност по наредбата.
От началото на следващия месец ще започнат проверки за състоянието на обектите и на противопожарната документация.