/Квалификационен курс в Академия Англоланг, финансиран от Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Коменски”/

Повишаването на професионалната квалификация и опознаването на британския бит и култура винаги са били основен приоритет в моята работа като преподавател по английски език. Ето защо бях изключително щастлива, когато през декември 2011г. разбрах, че съм одобрена от селекционната комисия към Секторна програма „Коменски” за участие в обучение за учители по английски език в Англоланг, град Скарбъръ, Великобритания от 09- 20 април 2012г.  
В обучението участваха 13 учители от Турция, Полша, Словакия, Германия и България.
Програмата на квалификационния курс включваше две основни направления: усъвършенстване на езиковата подготовка и методология на преподаването на английски език. Първото направление беше насочено към подобряване на четирите основни езикови умения, но акцент беше поставен върху запознаването със съвременна лексика в английски език от широк спектър от теми - образование, политика, медии, култура и всекидневен живот. Оценявам този аспект на курса като изключително важен, защото той ми даде възможност да осъвременя езиковата си компетентност и да опозная по-добре съвременния британски бит и култура. Другото направление представи на участниците модерни интерактивни подходи в преподаването на английски език и имаше предимно практическа насоченост. Преподавателите Линда Полковски и Дан Метван бяха добре подготвени и със своята енергия и ентусиазъм успяха да мотивират участниците за успешна и ползотворна работа.
Курсът включваше и запознаване с възможностите, които интерактивните дъски предоставят в езиковата класна стая и това беше много полезно за мен с оглед на бъдещата ми работа в училище.
От изключителен интерес за всички участници в курса беше посещението в Средно Училище "Сколби", Скарбъръ. Срещата със заместник директора на училището и обиколката из класните стаи и съоръжения ни запознаха пряко с основните приоритети и цели в образованието. Впечатли ни богатата материална база на училището, политиката към усъвършенстване на квалификация на учителите и наличието на виртуална среда за учене (VLE), в която всички преподаватели публикуват в електронна платформа своите урочни планове. Безспорен интерес у всички нас предизвика и  системата от правила, които помагат на британските ни колеги да се справят с проблемите, свързани с дисциплината. За мен най-вълнуваща беше срещата с учениците и възможността да преподавам един час в британско училище на 12-годишни ученици. Аз използвах тази възможност, за да представя аспекти от куртурата на България, българската азбука и основни фрази на български език.
С удоволствие мога да отбележа, че програмата включваше и разнообразни
 културни дейности. В рамките на обучението посетихме забележителния исторически град Йорк, уникалния за британската култура град Уитби и селцето Робинхуд Бей.
Пребиваването в традиционно британско семейство за две седмици ми позволи непосредствено да опозная съвременния бит и култура на хората от Обединеното Кралство.Тяхното гостоприемство и топлота оставиха у мен прекрасни впечатления.
Накрая, но не на последно място, бих искала да подчертая изключителната отзивчивост на целия персонал на организацията домакин Англоланг.
Благодарение на добрата и творческа атмосфера по време на обучението всички участници успяха да установят трайни приятелски взаимоотношения и още в хода на курса се зародиха идеи за бъдещи партньорства между училища от Полша, Турция, България и Словакия. Организацията домакин Англоланг, както и ръководството на  средно училище „Сколби”, което посетихме, също заявиха желание да работят с нас в бъдеще и готовност за съвместен междуучилищен проект. По-конкретни стъпки в тази насока ще предприема, когато резултатите от селекция – Секторна програма „Коменски” дейност „ Многостранни партньорства” Покана към 21.02.2012. станат известни, тъй като нашето училище кандидатства с проект на тема „ Европейски идентичности”.
Участието ми в дейността е в съответствие с политиката на нашето училище, насочена към усъвършенстване професионалната  квалификация на преподавателите и по-широка европейска интеграция. Несъмнено придобитите знания и умения ще бъдат полезни и мотивиращи за моите ученици. Надявам се също по този начин да насърча колегите си, особено по-младите, да участват в програма „Коменски” и да търсят пътища за по-нататъшно професионално развитие и усъвършенстване. Убедена съм, че това е необходимо условие за модерното българско училище.
В заключение мога да кажа, че участието ми в обучението беше много полезен опит и вълнуващо преживяване за мен и със сигурност ще подобри бъдещата ми преподавателска работа.  
Христина Калайджиева, преподавател по английски език в СОУ „Христо Ясенов”- Етрополе