През първите шест месеца на година общината е реализирала собствени приходи в размер на 2 943 036 лева, което е 37.02 на сто спрямо годишния план. При имуществените данъци изпълнението е 62, 8 на сто от заложените по план 1 230 000 лева. Най-голямо изпълнение има данъкът върху недвижимите имоти – 77.40 на сто от прогнозираните приходи в размер на 470 000 лева. Постъпленията от данък върху превозните средства са 253 796 лева или 60.43 на сто от заложените в плана.
За полугодието общината е реализира приходи и доходи от собственост в размер на 368 319 лева или 77.95% изпълнение спрямо годишния план. Най-голямо изпълнение – 115.05 на сто, бележат постъпленията от наеми на имущество, които са в размер на 221 298 лева.
От такси общината е събрала 1 733 744 лева, което 62, 45% изпълнение спрямо годишния план. В това число постъпленията от такса битови отпадъци са в размер на 1 360 932 лева или 77.77% изпълнение.
Към края на юни месец тази година в общинския бюджет са постъпили приходи за държавни дейности в размер на 4 702 995 лева, което е 51.97 на сто изпълнение спрямо плана.
В разходите за делегираните от държавни дейности най-голям е делът на функция „Образование” – 62,74 на сто.
За отчетния период Община Ботевград е разходвала 4 814 999 лева по инвестиционната програма за 2012 година. В това число 419 188 лева за изграждане на многофункционална спортна зала и 1 387 826 лева за реализиране на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Ботевград”, спечелен по ОП „Околна среда 2007 – 2013 година”.