Да бъде създадено Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство”, предлага кметът на общината Иван Гавалюгов. За целта той е внесъл предложение за обсъждане и гласуване в Общинския съвет, в което се мотивира така: „С цел трайно решаване на проблемите с чистотата и поддържането на обществените пространства на територията на община Ботевград, ефективното използване на публичния финансов ресурс за извършване на дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването, считам за необходимо за създаване на специализирано общинско предприятие за чистота, благоустройство, ремонт и поддръжка на общинската собственост. Със създаването на горепосочено специализирано звено, общината ще има възможност за по-голям и ефективен контрол върху качеството на изпълнение на извършваните дейности. Тя сама ще ги организира и изпълнява, чрез свое общинско предприятие, много по-добре, отколкото, ако се ползват услугите на външен изпълнител.”.


Общинското предприятие ще извършва следните основни дейности: поддържане чистотата на обществените пространства на територията на цялата община – улици, площади, паркове, градини, междублокови пространства и други обществени площи, изграждане и поддържане на цветни площи и аранжиране на цветни градини; поддържане и ремонт на улично, парково, площадно и друго осветление; поддръжка и ремонт на общинската пътна инфраструктура; поддръжка и ремонт на общинския сграден фонд и съоръжения; сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци; снегопочистване и други комунални дейности.


Финансирането на новата общинска структура ще се осъществява чрез бюджета на общината, се посочва в докладната на общинското ръководство до местния парламент.


Предвижда се в Общинско предприятие „БКС” да работят 37 човека – директор -1, ландшафтен архитект – 1, счетоводител – 1, отдел „Сметосъбиране и сметоизвозване” – 16, отдел „Чистота и благоустройство” – 11, отдел „Ремонт и поддръжка на общинска собственост” – 7.


Структурата на персонала и щатът също ще бъдат предложени за утвърждаване на заседанието на Общинския съвет, което ще се проведе на 14 януари от 17 часа в малкия салон на читалище „Христо Ботев”. На предстоящата сесия общинското ръководство ще предложи да бъде гласуван и Правилник за организацията, устройството и дейността на новото предприятие.


Идеята за създаване на общинска структура „Благоустройство и комунално стопанство” бе част от предизборната програма на Иван Гавалюгов и местната коалиция „Гражданско движение за ботевградски обществен просперитет”.