През тази година еднократна помощ в размер на 150 лева са получили 249 първокласници от Община Ботевград. За отпускане на средства са подадени общо 44 638 молби, като помощта се отнася за 45 277 деца. Начислената обща сума за този вид помощ е 6 791 550 лева. 
Средствата са за покриване на част от разходите на семействата за първолаците в началото на учебния период. Целевата помощ се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Тя е за семейства, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище за първи път и се отпуска, когато средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца не надвишава 350 лв.
През тази година този доходен критерий не се изискваше за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки. По този ред еднократна помощ получават общо 1374 първокласници.