І. Община Етрополе обявява свободни работни места в „Център за социална интеграция и рехабилитация за деца с увреждания” за следните длъжности:
1. Социален работник – 1 бр.
- минимални изисквания – Бакалавър - „Социални дейности” , „Социална педагогика” , „Специална педагогика”
Кратко описание на длъжността: осъществява подкрепа на клиентите за развитие на социалните им умения, изготвя социална оценка на клиентите, индивидуално консултира клиентите и техните семейства.
2. Кинезитерапевт – 0.5 бр./на 4 часа/
- минимални изисквания Бакалавър – „Кинезитерапия”
Кратко описание на длъжността: Използване на кинезитерапевтични методи за подобряване и възстановяване на увредените функции и засегнати части на клиентите с оглед постигане на самостоятелност и независимост в ежедневния живот.
3. Рехабилитатор – 0.5 бр./на 4 часа/
- минимални изисквания – Бакалавър – специалност ”Рехабилитация”
Кратко описание на длъжността: провежда рехабилитационни и        физиотерапевтични процедури.
4. Логопед – 0.5 бр./на 4 часа/
- минимални изисквания – Бакалавър – специалност „Логопедия”
Кратко описание на длъжността: осъществяване на корекционно- възпитателната работа с потребителите
5. Психолог – 0.5 бр./на 4 часа/
- минимални изисквания – Бакалавър – специалност „Психология”
Кратко описание на длъжността: провежда специализирана психологическа диагностика, изготвя психологически заключения, предоставя психологическо консултиране.
6. Педагог – 1 бр.
- минимални изисквания – Бакалавър – специалност „Педагогика” Кратко описание на длъжността: извършва системни наблюдения и анализи на използваните форми, методи и похвати на процеса като цяло и насочва вниманието на съответните фактори към очертаване на съответните тенденции. Следи за начина на въздействие на режима върху детето и прави конкретни изводии препоръки. Проследява развитието на детето от приемането му до освобождаването му от институцията.
7. Медицинска сестра – 1 бр.
- минимални изисквания – Средно специално  образование по здравни грижи
Кратко описание на длъжността: извършва манипулации, лечебни процедури, организира диагностичните изследвания и поддържа контакт с пациентите, като проявява отзивчивост към техните нужди.
8. Счетоводител касиер – 1 бр.
- минимални изисквания – Бакалавър „Икономика”
Кратко описание на длъжността: извършва финансово – счетоводна дейност  и обработка на  счетоводни документи.
9. Домакин – 1 бр.
- минимални изисквания – Средно образование
Кратко описание на длъжността: организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар и канцеларски принадлежности.
10. Хигиенист – 1 бр.
- минимални изисквания – Средно образование
Кратко описание на длъжността: поддържа хигиената в определените   помещения и прилежащите им площи.
11. Огняр, охрана и работник поддръжка – 1 бр.
- минимални изисквания – Средно образование с квалификация
Кратко описание на длъжността: да познава устройството и принципа на парните котли, да охранява обекта и да има помощна позиция по отношение организацията на цялата дейност.
ІІ. Кандидатите  е нужно да прадставят следните документи:
2.1.Заявление до кмета на общината.
2.2.Автобиография по европейски образец.
2.3.Копия от документи за придобита образователно - квалификационна     степен.
2.4. Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.
ІІІ. Подбор на кандидатите:
- допускане по документи
- интервю с допуснатите кандидати
ІV.Място и срок за подаване на документите:
Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа на 14. 12. 2012г. на адрес: гр. Етрополе, пл. "Девети септември" № 1, Община Етрополе, в „Общински център за услуги и информация на гражданите”,  гише „Деловодство” лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
V. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на Общинската администрация на община Етрополе.
Орган по назначаването: инж. Богомил Георгиев - кмет на община Етрополе