За тези, които не са обърнали внимание, отново е време да напомним за новата Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, която замени Наредба № I-209 от 2004 г. Тъй като за прилагането й няма никакви гратисни срокове (с изключение на изискванията за пожарогасителни и пожароизвестителни системи), то представителите на РС “Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР вече проверяват за наличието на пожарно досие, съгласно новите изисквания, както и за съответния брой пожарогасители в обекта и попълван Дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители.
Пожарно досие не се изисква само за обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 50 души и в които броят на работещите е по-малък от 5. За тези обекти може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на пожарна безопасност на територията на обекта.
Към някои от елементите на пожарното досие ще намерите и мои допълнения и разяснения – резултат от участието ми в срещи с колеги пожарникари. 

Ето какво трябва да съдържа едно пълно пожарно досие:

I. Документи, свързани с осигуряването на пожарна безопасност (ПБ) на обекта:
1. Вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.);
2. Планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, електрозахранването и др. (приложение № 1 на Наредбата);
3. Планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица.
В този план се включват:
- мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при извършване на отделни дейности;
- мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделни пожароопасни дейности;
- мероприятия за осигуряване на ПБ след ремонта.
4. Планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария – изготвя се съгласно изискванията на Приложение 2 на Наредбата. Оказва се, че е възможно тези планове да не се изискват за голям брой сгради, защото в чл. 11, ал. 2 се казва, че за обекти от клас на функционална пожарна опасност Ф3 и подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, план за евакуация се разработва, само ако в тях има поне едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души (определя се по чл. 36 на Наредба № Iз-1971 от 2009 г.).
Класът на функционална пожарна опасност на обекта се определя от работодателя и не подлежи на съгласуване с РС “ПБЗН”, т.е. е възможно например да определите, че Вашата сграда е от клас Ф4.2 (сграда за административно обслужване), да нямате помещение за повече от 50 души и да не направите план за евакуация (съответно да не поставяте евакуационни схеми). За съжаление също толкова е възможно контролиращия ви пожарникар да дойде на проверка и да каже, че сте сгрешили и съответно да даде предписания.
5. Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи пожарната безопасност преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.
II. Заповед/и, с която/които се уреждат:
1. Редът за извършване на огневи работи;
2. Редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;
3. Забранените места за пушене и използване на открит огън;
4. редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време, включително Дневник за изключване на електрическото захранване след работно време (по Приложение № 3 на Наредбата) – не се изисква дневник за обекти с площ до 100 m2. ;
5. Редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата;
6. Правилата за пожарна безопасност на обекта в извънработно време;
7. Правилата за експлоатация и проверката на състоянието на техническите средства за първоначално пожарогасене, ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима (дори да сте под наем в голяма административна сграда, например, и нямате нищо общо с експлоатацията на тези системи, поискайте този документ от наемодателя);
8. Периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали;
9. Редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.
III. Протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно) – това са протоколите за приемане и предаване на пожарогасителите след извършено техническо обслужване по Приложение 5 на Наредбата, както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПИС, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина.
IV. Съгласувателните, разпоредителните и административно-наказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) – предписания, актове и др. подобни на контролния орган.
V. Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.) – важи същото както при II.7. – дори да нямате нищо общо с експлоатацията и поддържането, трябва да имате инструкция.
VI. Блок-схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите.
Накрая, да напомня отново за ежемесечните проверки на пожарогасителите, когато техния брой е повече от пет в обекта. Погледнете внимателно дневника, липсва ли ви нещо? Ще ви помогна – няма място за дата на проверката. Моят съвет е да използвате за тази цел графата “Забележка” и очаквайте скоро актуализация на Наредбата.