На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Общинският съвет ще проведе първото за 2013 г. редовно заседание на  29.01.2013 г. /вторник/, от 14.00 часа, в залата на Общинска администрация – втори етаж, при следния дневен ред:
1. Предложение относно приемане на Наредба № 23 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от органите на общинска администрация - Етрополе. Докл.: Кметът на общината
2. Отчет за дейността на Общинския съвет – Етрополе и неговите комисии за периода 01.11.2011 – 31.12.2012 г. Докл.: Председателят на ОбС
3. Предложение относно приемане на окончателен годишен план на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2012 г. Докл.: Кметът на общината
4. Предложение относно даване на съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Етрополе за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”(2007-2013), схема BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”. Докл.: Кметът на общината
5. Предложение относно даване на съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Етрополе за обезпечаване на авансово плащане  по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, схема BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е. ж.”. Докл.: Кметът на общината
6. Предложение относно приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Етрополе за 2013 г.  Докл.: Кметът на общината
7. Предложение относно утвърждаване на формула за разпределение на средства по единни разходни стандарти между училища и детски градини в Община Етрополе. Докл.: Кметът на общината
8. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Етрополе през 2013 г. Докл.: Кметът на общината
9. Предложение относно разпореждане с имот общинска собственост – № 008018, земл. Етрополе, м. Горни край. Докл.: Кметът на общината
10. Предложение относно разрешение за възлагане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план при условията на чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ. Докл.: Кметът на общината
11. Предложение относно изработване на Общ устройствен план на Община Етрополе.
Докл.: Кметът на общината
12. Предложение относно одобряване на актуализираната схема за разполагане на преместваеми търговски обети, свързани с провеждане на празниците на гр. Етрополе и за сезонно ползване върху общински терени. Докл.: Кметът на общината
13. Предложение относно допускане изменение на действащия застроителен план на ЦГЧ на град Етрополе в частта на кръстовището на бул. „Кърчищница” и ул. „Георги Димитров”.  Докл.: Кметът на общината
14. Предложение относно одобряване на разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.07.2012 – 31.12.2012 г. Докл.: Председателят на к-ята по административно управление и обслужване на населението.
15. Предложение относно кандидатстване на Община Етрополе по проект „Красива България” за реконструкция и модернизация на дворно пространство на ЦДГ „Еделвайс”.  Докл.: Кметът на общината
16. Предложение относно кандидатстване на Община Етрополе по проект „Красива България” за реконструкция и модернизация на дворно пространство на ЦДЯ „Патиланци”. Докл.: Кметът на общината