Проект „Реконструкция и модернизация на дворно пространство на ЦДГ „Еделвайс”, гр Етрополе” одобрен за финансиране през 2013 г.


На 11.03.2013 г. Кметът на община Етрополе - инж. Богомил Георгиев подписа споразумение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Красива България” за финансиране на проект „Рекоснтрукция и модернизация на дворно пространство в ЦДГ „Еделвайс”, гр. Етрополе”. Общата стойност на проекта е 269 141 лв. като  финансирането от  страна на Министерството на труда и социалната политика възлиза на 99 582 лв., а съфинансирането от страна на община Етрополе е на стойност 169 559 лв.
Проектът предоставя цялостно решение на проблемите на детското заведение, свързани с площадките за игра. Ще бъдат обособени шест детски площадки, съобразно възрастовите потребности на децата в отделните групи. Съществуващата асфалтова настилка ще бъде подменена със саморазливна ударопоглъщаща настилка, която ще осигури безопасност на децата при падане. Всяка от площадките ще се оборудва с подходящи за възрастта съоръжения, които ще създават радост за децата и ще стимулират тяхното физическо и умствено развитие. Площадките ще бъдат пригодени за деца в неравностойно положение. Предвижда се изграждане на комбинирана спортна площадка, която ще осигури съответствие на детското заведение с изискванията на Наредба 3 от 05.02.2007. Детските площадки са проектирани изцяло в съответствие с разпоредбите на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
Работният проект е разделен на 2 етапа, поради високата стойност на строително-ремонтните работи. Двата етапа са независими и могат да бъдат изпълнени самостоятелно. Настоящият проект разглежда първи етап – детски площадки, тъй като представляват най-голям приоритет и значимост за детското заведение.
Краен срок за изпълнение: 25.11.2013 г.
  
Текст: Христо Христов /ст. специалист „ПИП”/


Снимката е от архива на сайта.