На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинския съвет се събира на 4-то за 2013 г. редовно заседание на 23.04.2013  г. /вторник/, от 14.00 часа, в залата на Общинска администрация - втори етаж, при следния дневен ред:
1. Предложение относно приемане на „Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе". Докл.: Кметът на общината
2. Предложение относно приемане на отчет на „Програмата за развитие на туризма в община Етрополе през 2009-2012 г.". Докл.: Кметът на общината
3. Предложение относно приемане на „Програма за развитие на туризма в община Етрополе през 2013-2016 г.". Докл.: Кметът на общината
4. Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев" Етрополе" ЕООД. Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
5. Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „Медицински център I - Етрополе" ЕООД. Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
6. Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „МИР-И" ЕООД, гр. Етрополе. Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
7. Предложение относно поемане на дългосрочен общински дълг
за финансиране на проект по ОП „Регионално развитие 2007-2013. Докл.: Кметът на общината
8. Предложение относно Предложение относно поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект по ОП „Регионално развитие 2007-2013. Докл.: Кметът на общината
9. Предложение относно Предложение относно поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект по ОП „Регионално развитие 2007-2013. Докл.: Кметът на общината
10. Предложение относно Предложение относно поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект по ОП „Регионално развитие 2007-2013. Докл.: Кметът на общината
11. Предложение относно предоставяне на великденски добавки. Докл.: Кметът на общината
12. Предложение относно изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Етрополе през 2013 г. Докл.: Кметът на общината
13. Предложение относно отмяна на Решение № 147 от 206.2012 г.  Докл.: Кметът на общината
14. Предложение относно отмяна на Решение № 28 от 29.03.2010 г, протокол № 4. Докл.: Кметът на общината
15. Предложение относно разпореждане с имот - частна общинска собственост - Ателие № 1, кв. 90. Докл.: Кметът на общината
16. Предложение относно разпореждане с имот - частна общинска собственост с. Брусен, кв. 26. Докл.: Кметът на общината
17. Предложение относно разпореждане с общинско имущество -
в.з. Лопян, кв. 5. Докл.: Кметът на общината
18. Предложение относно разпореждане с имот - частна
общинска собственост, Ямна, м. Златичора. Докл.: Кметът на общината
19. Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, с. Ямна, кв. 26. Докл.: Кметът на общината
20. Предложение относно отдаване под наем на пасища, мери и пасища с храсти - публична общинска собственост. Докл.: Кметът на общината
21. Предложение относно отдаване под наем на земеделски имот от Общински поземлен фонд чрез търг. Докл.: Кметът на общината
22. Предложение относно отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи без провеждане на търг или конкурс. Докл.: Кметът на общината
23. Предложение относно отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи без провеждане на търг или конкурс. Докл.: Кметът на общината
24. Предложение относно предоставяне под наем на земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Докл.: Кметът на общината
25. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот - помещение, ЧОС - кв. 90, бл. 1. Докл.: Кметът на общината
26. Предложение относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи. Докл.: Кметът на общината
27. Предложение относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи. Докл.: Кметът на общината
28. Предложение относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи. Докл.: Кметът на общината
29. Предложение относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи. Докл.: Кметът на общината
30. Предложение относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи. Докл.: Кметът на общината
31. Предложение относно разрешение на предварително
съгласие за учредяване право на преминаване през поземлени имоти
№ 000377 и № 000095 - публична общинска собственост за
осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот № 203009, м.
Върбака, землище на гр. Етрополе. Докл.: Кметът на общината
32. Предложение относно разглеждане на заявление вх. № РД-94-00-236/13.03.2013 г. и скица-предложение за изменение на действащия ПУП на гр. Етрополе в частта на кв. 133 и кв. 137. Докл.: Кметът на общината
33. Предложение относно разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПЗ за имот № 067029, м. Равнището. Докл.: Кметът на общината
34. Предложение относно откриване на ученическо общежитие към ОУ „Г. Бенковски", с. Малък Искър. Докл.: Кметът на общината
35. Предложение относно Предложение относно провеждане на общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Св. Анна" - София АД. Докл.: Председателят на ОбС
36. Предложение относно предоставяне на еднократни парични помощи. Докл.: Председателят на комисията за разглеждане на молби на граждани за отпускане на еднократна финансова помощ