На проведеното на 30.03.2017 година четвърто редовно заседание на Общинския съвет отсъстваше Владимир Александров. Промени по предварително раздадения дневен ред нямаше. Материалите докладва кметът Димитър Димитров.
При грасуването не всички предложени материали бяха приети с гласовете на присъстващите 16 общински съветници.
• Така, предложеният годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2016 г. на Общински план за развитие на Община Етрополе 2014-2020 г. беше приет с 10 гласа „за", 1 глас „против“ (Венета Гергова от ПП ГЕРБ) и 5 гласа „въздържал се" (групата на ПП БСП). 
• За Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Етрополе 2013-2016 г. 11 гласуваха "за" и 5 "въздържал се" (групата на ПП БСП).  Мнение по предложението изразиха Боряна Керемидска, Марин Маринов и Володя Вълов.
• Единодушно беше прието предложнието за изменение и допълнение на Решение № 3/30.01.2017 г.Протокол №2 на Общинския съвет във връзка с докладна записка от Управителя на Медицински център гр.Етрополе за извършване на основен ремонт на сградата на медицинския център, както и във връзка с постъпило заявление за помощ при участие на деца от гр.Етрополе в Европейско първенство по таекуон-до в гр.Ливърпул /Англия/
• Както и предложението за решение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2017 г.
• По 7 от предложените в дневния ред точки, всички предложения за решения бяха приети единодушно.
Става въпрос за продажба на общинска собственост, както и придобиване правото на собственост върху недвижим имот в землището на с.Лопян, м. "Вълкански дол" /”Вукански дол”/, чрез изкупуване от Община Етрополе.
• Всички присъстващи общинските съветници дадоха съгласие Община Етрополе да придобие безвъзмездно право на собственост върху държавен недвижим имот, представляващ Апартамент №10, във вх."А" на ЕПЖБ "Строител 2".
• Общинският съвет даде съгласието си да се извърши поправка в КСВ, като се променят границите на поземлени имоти, в землището на гр.Етрополе, местността "Горна махала".
• Единодушно беше допълнено Решение № 206/14.12.2016г. /Протокол №17/, изменено с Решение № 22 /28.02.2017г. /Протокл №3/ , като:
- се създава нова т.2 "Дава съгласие за създаване на социално предприятие "Озеленяване и благоустройство"гр.Етрополе, което ще функционира като специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги. Съответните разяснения по това предложение направи инж. Стефан Борисов - заместник-кмет на община Етрополе.
• Единодушно бяха приети предложенията за отпускане на парична помощ на Евелина Иванова в размер на 600 лева и на Георгия Павлова в размер на 300 лева.