На 13.02.2014 г. /четвъртък/, от 14.00 часа е 2-то за 2014 г. редовно заседание на Общинския съвет – Етрополе. Заседанието ще бъде в залата на Общинска администрация - втори етаж  при следния дневен ред:
1. Питане от Николай Николов общински съветник от ПП „ГЕРБ" 
2. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Етрополе през 2014 г.  Докл.: Кметът на общината
3. Предложение относно приемане на бюджета на Община
Етрополе за 2014 година  Докл.: Кметът на общината
4. Предложение относно Приемане на Общински план за младежта за 2014 година  Докл.: Кметът на общината
5. Предложение относно Създаване на „Общински консултативен
съвет по въпросите на младежта"  Докл.: Кметът на общината
6. Предложение относно Застраховане на имоти - частна общинска собственост Докл.: Кметът на общината
7. Предложение относно Приемане на Списък за броя, вида и
местонахождението на общинските жилища по предназначение  Докл.: Кметът на общината
8. Предложение относно Решение № 140 от 24.09.2013 г. на ОбС
- Етрополе, т. VI  Докл.: Кметът на общината
9. Предложение относно одобряване на проект за ПУП -
Парцеларен план за подземно трасе на електропровод за
присъединяване на МВЕЦ „Черешовица" до съществуващ електропровод „Равна" 20 kV, преминаващ през поземлени имоти
горска и земеделска територия, землището на гр. Етрополе  Докл.: Кметът на общината
10. Предложение относно допускане на действащия подробоен
устроиствен план на град Етрополе в частта на УПИ V „За жилищно
строителство", кв. 73  Докл.: Кметът на общината
11. Предложение относно Възнаграждение на общински съветници  Докл.: Председателят на ОбС
12. Предложение относно удостояване на Джоко Росич със
званието „Почетен гражданин на община Етрополе  Докл.: Володя Вълов - Председател на Комисията по административно управление и обслужване на населението
13. Предложение относно определяне на основната месечна
заплата на Кмета на Общината  Докл.: Линко Лилов - Председател на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
14. Предложение относно определяне на основните месечни
заплати на Кметовете на кметства и Кметски наместници  Докл.: Кметът на общината