На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 24.06.2013 година, понеделник, от 14:00 часа се свиква VІІ-то редовно заседание на Общинския съвет.
Заседанието ще бъде на втория етаж в Общинска администрация при следния дневен ред:


1. Предложение относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в Етрополе, кв. 159. Докладва кметът на общината.
2. Предложение относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в Етрополе, местността „Баш Самоков”. Докладва кметът на общината.
3. Предложение относно управление на имот  – частна общинска собственост в Етрополе, кв. 90, ж.бл. № 1 - чрез търг с явно наддаване. Докладва кметът на общината.
4. Предложение относно управление на имот  – частна общинска собственост в Етрополе, кв. 73, ж.бл. „27-ми ноември”, І етаж - чрез търг с явно наддаване. Докладва кметът на общината.
5.  Предложение относно безвъзмездно предоставяне за управление на помещение – частна общинска собственост в Етрополе, бл. 1, ет. ІІІ, кв. 90.
6. Предложение относно възстановяване на земеделски земи на наследниците на Генчо Ценов Вълков. Докладва кметът на общината.
7. Предложение относно възстановяване на земеделски земи на наследниците на Цано Стоянов Христов Кочев. Докладва кметът на общината.
8. Предложение относно възстановяване на земеделски земи на наследниците на Стоян Стефанов Стоянов. Докладва кметът на общината.
9. Предложение относно възстановяване на земеделски земи на наследниците на Марко Влъчков Негойков. Докладва кметът на общината.
10. Предложение относно изменение на Решение № 116/27.07.2008, протокол № 13, изменено с Решение № 06/31.01.2011 г., протокол № 1. Докладва кметът на общината.
11. Предложение относно изменение на Решение № 6/08.11.2011, протокол № 2. Докладва  председателят на Общинския съвет.
12. Предложение относно продължаване договора на управителя за управление на МИР-И ЕООД, Етрополе.  Докладва кметът на общината.
13. Предложение относно разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот № 412016 в м. Манастирско землище в с. Рибарица. Докладва кметът на общината.
14. Предложение относно изменение на Решение № 248/18.12.2012, протокол № 22. Докладва кметът на общината.
15. Предложение относно безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – публична собственост на Дом за стари хора и Център за социална интеграция и рехабилитация на деца с увреждания в Етрополе. Докладва кметът на общината.
16. Предложение относно безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот - частна общинска собственост в Етрополе, на Център за обществена подкрепа. Докладва кметът на общината.