Шестото редовно заседание на Общинския съвет е определено за 25.02.2016 г. /четвъртък/ от 17.00 часа в залата на Общинска администрация - втори етаж.


ДНЕВЕН РЕД:
1. Програма за управление на мандат 2015-2019 година. Докл.: Кметът на общината
2. Информация относно предприетите мерки и действия за предотвратяване на разпространението на наркотични вещества на територията на община Етрополе. Докл.: Председателят на ОбС
3. Предложение относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Етрополе 2016-2020 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в община Етрополе за 2016-2017 г. Докл.: Кметът на общината
4. Предложение относно изменение на Решение № 6/17.11.2015 г., протокол № 2, изменено с Решение № 12/01.12.2015 г., протокол № 3 на Общинския съвет - промяна в наименованието на постоянна комисия на Общинския съвет. Докл.: Председателят на ОбС
5. Предложение относно изменение на Решение № 43 от 26.01.2016 г., протокол № 5 на Общинския съвет. Докл.: Кметът на общината
6. Предложение относно определяне на представител и даване на мандат в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - София. Докл.: Кметът на общината
7. Предложение относно съгласуване на текста на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Докл.: Кметът на общината
8. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 г.  Докл.: Кметът на общината
9. Предложение относно разпореждане с имот - частна общинска собственост - УПИ V - 2017, кв. 189 по ПУП на гр. Етрополе. Докл.: Кметът на общината
10.  Предложение относно разпореждане с имот - частна общинска собственост - УПИ VI - 2017, кв. 189 по ПУП на гр. Етрополе. Докл.: Кметът на общината
11. Предложение относно разпореждане с имот - частна общинска собственост - УПИ V - 2018, кв. 182 по ПУП на гр. Етрополе. Докл.: Кметът на общината
12. Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот - УПИ XVI-50, кв. 5 по ПУП на с. Лопян. Докл.: Кметът на общината
13. Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот - УПИ VI-120, кв. 31 по ПУП на с. Рибарица. Докл.: Кметът на общината
14. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион. Докл.: Кметът на общината
15. Предложение относно определяне на свободните мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване. Докл.: Кметът на общината
16. Предложение относно отмяна на Решение № 140 от 24.09.2013 г., протокол № 11. Докл.: Кметът на общината
17. Предложение относно отдаване под наем на съоръжение - стационарен „Ски-влек". Докл.: Кметът на общината
18. Предложение относно проект на Манастир „Св. Троица" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Докл.: Кметът на общината
19. Предложение относно партньорство на Община Етрополе с Българска федерация „Унифайт" по проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Докл.: Кметът на общината
20. Предложение относно издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 020030 и ДО 020031, образувани от ПИ № 020029, м. „Благовото", землище гр. Етрополе. Докл.: Кметът на общината
21. Предложение относно утвърждаване на формула за разпределение на средства по единни разходни стандарти между училища и детски градини в Община Етрополе. Докл.: Кметът на общината
22. Предложение относно предоставяне на парична помощ. Докл.: Кметът на общината
23. Предложение относно удостояване с почетен знак „За граждански принос". Докл.: Председателят на Комисията по работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция с ромите и други малцинствени групи и Председателят на Комисията по просвета, култура, вероизповедания