С 14 съветника се проведе вчерашното, на 26 юли 2018 година, седмо редовно заседание на Общинския съвет. Отсъстваха Васил Стоев, Николай Николов и Владимир Александров. Допълнение към предварително обявения дневен ред нямаше. Внесените от Общината материали докладва заместник-кметът Росица Христова.
• Предложението за изменение и допълнение на Решение №1/25.01.2018 г., Протокол №1 на Общинския съвет – Етрополе, изменено и допълнено с Решение №26/29.03.2018 г., Протокол №3, изменено и допълнено с Решение №96/27.06.2018 г., Протокол №6  беше одобрено с гласовете на всичките 14 общински съветници.
• Единодушно беше подкрепено и предложението за включване на СУ „Христо Ясенов” – гр. Етрополе в Списъка на средищните градини и училища за учебната 2018/2019 година. /Предложението ще изнесем в отделен материал/. 
Дава се съгласие и се предлага на министъра на образованието и науката в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019г. да бъде включено СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе и възлага на Кмета на общината да внесе мотивирано предложение в Министерство на образованието и науката в срок до 10 септември 2018 г.
Основните мотиви: на учениците от 1 до 7 клас е осигурена целодневна организация на учебния ден, за учениците на целодневна организация се осигурява обедно хранене, осигурява се транспорт до селата Брусен, Лъга, Ямна, Рибарица и Бойковец, като в училището се обучават 24 ученика в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище.
• Актуализацията на Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2018 година беше приета единодуно с 14 гласа „за”.
• С гласовете на 13 съветника и 1 въздържал се /Васил Г.Василев от групата на БСП/  се даде съгласие да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост - имот №641.5, в местността „Баш Самоков”, от землището на гр. Етрополе.
• Предложението за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Цано Стоянов Христов, начин на трайно ползване, "пасище, мера", находящ се в местност "Иванчовец", землище гр.Етрополе  беше прието с 11 "за", 2-ма "въздържал се" /Васил Г.Василев и Лъчезар Лазаров и  1 "против"/Цветолюб Пенчев/.   
• Отчета за изпълнение на Решенията на Общинския съвет -  Етрополе за периода от 01.01.2018 година до 30.06.2018 година беше приет единодушно след дискусия по неизпълнените решения.   
 През отчетния период са взети общо 98 решения, от които 5 не са изпълнени, в процес на изпълнение са 4, изпълнени от ОбА – 88  и 1 решение касае дейности на ОбС Етрополе.
Във връзка с дебатите по тази точка стана ясно, че в процес на изпълнение е предходно решение за поставяне на паметна плоча на проф.д-р Ал.Герчев на входа на болницата в Етрополе, като най-вероятен срок за изпълнението е месец септември 2018 г.
Боряна Керемидска от групата на БСП предложи при бъдещи такива отчети да се прави отчет и на неизпълнените решения.
• Предложенията за Предоставяне на парична помощ на Снежана Иванова
Николова, Веселка Ценова Стаменова, Пенка  Николова Крумова и на Евгения Василева  Василева бяха приети единодушно без възражения.  
Напомняме, че приетите като решения предложения ще станат решения след изтичане на определения срок за евентуално обжалване. След това могат да се прочетат на таблото в партера на Общинска администрация и в официалния сайт на общината.