Публикуване едно към едно отговорът на питането, което botevgrad.com отправи към кмета на Община Ботевград Георги Георгиев във връзка със статия /от 19.09.2013г/ по тема, свързана с преустройство на централна градска част „Форум”: 


Във връзка с постъпило от Вас в Общинска администрация - гр. Ботевград писмо - питане с вх. №9400-635/20.09.2013 г. по повод „... разработване на журналистически материали по тема, свързана с преустройството на централна градска част "Форум", Ви уведомяваме:
За спечелилия конкурса проект за строеж „Търговски обекти в Централна градска част - Форум", находящ се в УПИ 1, кв. 65 по действащия регулационен план на гр. Ботевград е одобрен инвестиционен проект с № 185/20.10.2008 г., изработен от фирма „Урбано” ЕООД и е издадено Разрешение за строеж № 248/20.10.2008 г., влязло в сила на 03.11.2008 г. от Главния архитект на Община Ботевград.
На основание чл.154, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.154, ал.2, т.5 - 7 от ЗУТ е одобрен инвестиционен проект с № 21/28.01.2010 г., изработен от фирма „Урбано" ЕООД и е направена Забележка, влязла в сила на 08.02.2010 г.от Главния архитект на Община Ботевград, представляваща неразделна част от горецитираното разрешение за строеж „Проект за благоустройство и паркоустройство на съществуващ „Форум" в ЦГЧ" с Решение № 329/25.11.2010 г.на Общински съвет-Ботевград, (с проведено поименно гласуване с 24 гласа „за" на всички присъстващи), е дадено съгласие за започване на строително-монтажните работи по одобрения проект с N 21/28.01.2010 г.
По повод Решение №126/31.05.2012 г., взето единодушно на заседание на Общински съвет - Ботевград, е издадена Забележка № 5/13.09.2012 г. и е одобрен инвестиционен проект № 68/13.09.2012 г.от Главния архитект на Община Ботевград за строеж „Ротонда и околно пространство в Централна градска част - Форум" по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.154, ал.2, т.5 - 7 от ЗУТ (неразделна част от Разрешение за строеж № 248/20.10.2008 г.), влязла в сила на 25.09.2012 г.
Проектът за „Ротонда и околно пространство в Централна градска част - Форум" е изработен от фирма „АСА" ЕООД по предложение на фирма „Урбано” ЕООД, автор на идейно решение за архитектурно-градоустройствено оформяне на ЦГЧ, включващо триизмерен модел-триизмерна визуализация с фотомонтаж и перспективни изгледи. Последните са изработени във връзка с Решение № 356/30.10.2008 Г., взето единодушно на заседание на Общински съвет - Ботевград и многократно са излъчвани в местните медии - телевизия, интернет, местни вестници.
За част от гр.Ботевград (представляваща Централна градска част) е одобрен Подробен устройствен план със Заповед № АБ-94/28.03.1979 г. на Софийски окръжен народен съвет и Заповед № 561/04.07.1996 г. на Кмета на Община Ботевград. Издаденото Разрешение за строеж № 248/20.10.2008 г. и направената Забележка № 5/13.09.2012 г. са съгласно ЧЛ.134, ал.6 от ЗУТ.
Относно изпълнение на Решение № 286/06.12.2013 г. на Общински съвет-Ботевград, Общинска администрация-Ботевград ще предприеме действия по даденото решение, след приключване на строително-монтажните работи за строеж „Ротонда и околно пространство в Централна градска част - Форум", с цел спазване на единен обемно-пространствен облик, което при необходимост ще бъде повторно представено на заседание на ОБС-Ботевград за преразглеждане.
По повод постъпило от Вас в Общинска администрация-гр. Ботевград заявление с вх.N 9400-634/20.09.2013 г.с искане за „ ... предоставяне на информация съгласно Закона за достъп до обществена информация ... ", в т.ч. копия от документи, Ви уведомяваме, че поради липсата на техническа възможност предвид големия обем на същите, в удобно за Вас време, в присъствието на длъжностните лица Нелка Маркова - Технически сътрудник "ССДиО" и Генка Вълчинова - Гл. специалист „ТСУ”, градоустройство, архитектура и ПК", може да Ви бъде осигурен достъп за разглеждане на исканите документи.


Следват подписите на: Георги Георгиев – кмет на Община Ботевград, арх.Даниела Арбова – главен архитект, инж.Румяна Запорожанова – н.к отдел „Общинска собственост, транспорт и търговия” и Мария Христова – юрисконсулт. 


Botevgrad.com ще публикува коментари и анализи на архитекти и специалисти по градоустройство, които ще потърсим за да изкажат своето професионално мнение относно предоставената от Община Ботевград информация, както и ще поиска тяхното становище и оценка за извършващата се реконструкция на централна градска част  "Форум".