246 първокласници от община Ботевград ще получат еднократна помощ в размер на 250 лева тази година. Няма съществена разлика в броя на децата в сравнение с миналата година, каза пред наш репортер Атанас Танчев, изпълняващ длъжността директор на дирекция „Социално подпомагане” – Ботевград. Той съобщи още, че до момента броят на подадените молби за целева помощ за отопление е 1396. Крайният срок изтича на 31 октомври. През миналата година от началото до края на приема /1 юли – 31 октомври/ са подадени 1112 молби.
При определяне на правото на целева помощ за отопление се взема предвид средномесечния доход на лицата и семействата за предходните 6 месеца преди подаване на молбата. За да бъде отпусната помощ за отопление, доходът на лицето и семейството не трябва да надвишава диференцирания минимален доход за отопление, който се определя съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление съобразно възрастта, семейното положение и здравословното състояние на лицето. Освен изискването за доход, лицата и семействата трябва да отговарят и на всички условия по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
С цел осигуряването на допълнителна подкрепа на най-засегнатите от кризата лица и семейства, правителството прие да бъде разширен кръгът на лицата, които имат право на достъп до целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 год.