Месечният размер на целевата помощ за отопление за отоплителния сезон 2008 – 2009 г. бе определен със заповед на министъра на труда и социалната политика – 56,50 лева. Това е левовата равностойност на 350 кВтч електроенергия, от които 250 кВтч дневна и 100 кВтч нощна електроенергия. Заповедта влиза в сила от 1 юли 2008 г., откогато започна и приемът на молби-декларации в дирекциите „Социално подпомагане”, чийто краен срок е 31 октомври 2008 г. Според промените в Наредба №5 за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление целевата помощ за отопление ще се отпуска за период от 5 месеца авансово и еднократно за целия отоплителен сезон, което означава, че правоимащите ще получат 282,50 лева. Парите може да се получават на каса, а по желание на лицата, отразено в молба-декларацията, те може да се превеждат по банков път в посочена от тях сметка.