ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕТРОПОЛЕ
Г-Н ХРИСТО АНДРЕЕВ


ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
ИНЖ. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ


П И Т А Н Е
от групата общински  съветници от листата на БСП


ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,


На извънредното заседание на Общински съвет – Етрополе, проведено на 07.11.2013 г., се прие решение община Етрополе да ползва краткосрочен банков кредит – овърдрафт в размер на 700 000 лв. за оборотни средства. Госпожа Росица Христова – зам.-кмет на община Етрополе аргументира предложението за вземане на решение с недостиг на финансови средства и непредвидени разходи в размер на 754 000 лв.
Изнесените данни ни дават основание (съгласно чл. 64, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Етрополе) да отправим следното питане:
1. Какви по-конкретно са непредвидените разходи в размер на 754 000 лв.? Налице ли са неотложни обстоятелства за извършване и поемане на задължения, както и започване на проекти, които влошават баланса на общината и приетия бюджет?
2. След като са налице непредвидени разходи, защо не е направено предложение пред Общински съвет - Етрополе за актуализация на бюджета?
3. В какъв размер са задълженията на  община Етрополе към доставчици на активи, стоки и услуги към 31.10.2013 г.? Каква част от тях за просрочени? Молим, да предоставите информация за структурата на задълженията /разпределени по приоритети за разплащания/! 
4. Има ли община Етрополе задължения по съдебни дела и ако има, какъв е размерът им?
5. Какъв е размерът на общинския дълг към 31.10.2013 г. /включително  задълженията към фонд „ФЛАГ”/? Обслужва ли община Етрополе в срок предоставените заеми? Има ли просрочени задължения и ако има, в какъв размер са те към 31.10.2013 г.?
6. Какъв е размерът на поетите ангажименти на общината по договори към доставчици до края на годината?
7. Относно второстепенните разпоредители с бюджетни кредит:
7.1 Какви са задълженията на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към 31.10.2013 г. към доставчици – редовни и просрочени?
7.2 Да се посочи размерът на бюджета и неговото изпълнение в частта на субсидията по видове дейности (държавни и местни) за всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към 31.10.2013 г.
7.3 В тази връзка предоставяни ли са ежемесечно полагащите се субсидии за покриване на  задълженията?
На основание чл. 64, ал. 3   от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Етрополе искаме отговорите на въпросите да ни бъдат предоставени устно на първото заседание на Общински съвет.
С уважение:
Общински съветници /п/ Боряна Керемидска, Пламен Илиев, Мила Манчева, Владимир Александров, Пенко Нинов, Давид Давидов