Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя нова електронна услуга на осигурителите с прекратена дейност, които нямат наети лица и не водят разплащателни ведомости и трудовоправни документи.


От 7 април тези осигурители ще могат да подават заявление в териториалните поделения на НОИ по електронен път, чрез сайта на НОИ - www.nssi.bg, за издаване на удостоверение.


За изпращането на заявлението се изисква квалифициран електронен подпис /КЕП/, или ЕГН/ЛНЧ и Персонален идентификационен код /ПИК/ за физически лица, както и Идентификационен код на осигурителя /ИКО/ за лицата с БУЛСТАТ/ЕИК.


Изготвените документи могат да бъдат получени в деловодството на избраното териториално поделение на НОИ - на хартиен носител или върху преносими външни носители, по електронна поща, подписани със сертифициран електронен подпис или на хартиен носител чрез пощенски куриерски служби на предварително посочен адрес. 


Удостоверението, издадено от териториалните поделения на НОИ, е задължително условие за вписване на обстоятелство по заличаване на осигурителя в търговския регистър.


Услугата е достъпна чрез интернет страницата на НОИ, рубрика “Е-услуги”, раздел “Административни услуги”, където е публикувана и инструкция, описваща условията за подаване и получаване на удостоверението.