От Басейнова дирекция събщават, че  според прогнозата на Националния институт по хидрология и метеорология към БАН в отделни райони се очакват интензивни валежи, като количеството им ще достигне до 40 – 70 л/кв.м. На отговорните институции са издадени предписания за осигуряване на технически изправното състояние на язовирните стени и изпускателните съоръжения към тях, проводимостта на речните корита в участък до 500 м под язовирната стена, както и общата проводимост на речните корита. В язовирите да се осигурят предписаните свободни обеми за поемане на евентуална висока вълна. Необходимо е осигуряване и на нормалното функциониране на отводнителната инфраструктура в населените места. Кметовете на общини трябва да организират денонощно дежурство за наблюдение на котата на водното ниво в езерата на язовирите и състоянието на хидротехническите съоръжения.