Следващото, VІ-то за 2014 г. редовно заседание на Общинския съвет, ще се проведе на 24.06.2014 г. /вторник/, от 14.00 часа, в залата на Общинска администрация – втори етаж, при следния дневен ред:
1 Предложение относно отмяна на Решение № 91 от 27.05.2014 г., протокол № 5.
Докл.: Председателят на ОбС
2. Предложение относно повторно приемане на Решение № 92 от 27.05.2014 г., протокол № 5. Докл.: Председателят на ОбС
3. Предложение относно повторно приемане на Решение № 93 от 27.05.2014 г., протокол № 5. Докл.: Председателят на ОбС
4. Предложение относно повторно приемане на Решение № 94 от 27.05.2014 г., протокол № 5. Докл.: Председателят на ОбС
5. Предложение относно приемане на отчет за предоставените мерки по раздел V. Закрила на деца с изявени дарби, предоставени от Кмета на община Етрополе през 2013 г. и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014-2015 година в община Етрополе. Докл.: Кметът на общината
6. Предложение относно собствено финансиране изработването на Общ устройствен план на община Етрополе. Докл.: Кметът на общината
7. Предложение относно допълнение на Решение № 3/13.02.2014 г., с което е приета Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Етрополе през 2014 г. Докл.: Кметът на общината
8. Предложение относно разпореждане с имот – частна общинска собственост  УПИ XXXVI –  2018, кв. 181 по ПУП на гр. Етрополе. Докл.: Кметът на общината
9. Предложение относно разпореждане с имот – частна общинска собственост  УПИ II –  2018, кв. 159 по ПУП на гр. Етрополе. Докл.: Кметът на общината
10. Предложение относно разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ XIII – общ., кв. 222 по ПУП на гр. Етрополе. Докл.: Кметът на общината
11. Предложение относно изменение на Решение № 4, в частта на т. VІІІ от 13.02.2014 г., Протокол № 4. Докл.: Кметът на общината
12. Предложение относно изменение на Решение № 30 от 25.03.2014 г., Протокол № 3. Докл.: Кметът на общината
13. Предложение относно изменение на Решение № 33 от 25.03.2014 г., Протокол № 3. Докл.: Кметът на общината
14. Предложение относно издаване Запис на заповед от ,,МИР-И ЕООД’’ в полза на Агенцията за хората с увреждания, обезпечаваща стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ по проект ,,Оборудване на дърводелски цех и разкриване на две нови работни места в ,,МИР-И ЕООД’’, предприятие за хора с увреждания. Докл.: Кметът на общината
15. Предложение относно удостояване на Ралица Цанкова Ботева с „Почетен знак” на Община Етрополе „За граждански принос”. Докл.: Боряна Керемидска
16. Предложение относно удостояване на Йоан Даниелов Димитров  с „Почетен знак” на Община Етрополе „За граждански принос”. Докл.: Боряна Керемидска
17. Предложение относно удостояване на Васил Георгиев Василев с „Почетен знак” на Община Етрополе „За граждански принос”. Докл.: Боряна Керемидска