На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за 27.01.2015 г., вторник,  е насрочено първото за тази година редовно заседание на Общинския съвет.
Начало на заседанието е 14:00 часа в залата на Общинска администрация - втори етаж, при ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2015 г. Докл.: Кметът на общината
2. Предложение относно приемане на Отчет на Програма за закрила на детето в община Етрополе за 2013-2014 г. Докл.: Кметът на общината
3. Предложение относно приемане на Програма за закрила на детето в община Етрополе за 2015 г. Докл.: Кметът на общината
4. Предложение относно приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2014 година. Докл.: Кметът на общината
5. Предложение относно Програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост в Община Етрополе през 2015 година. Докл.: Кметът на общината
6. Предложение относно приемане на окончателен годишен план на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2014 г. Докл.: Кметът на общината
7. Предложение относно приемане на Списък за броя, вида и местонахождението на общинските жилища по предназначение. Докл.: Кметът на общината
8. Предложение относно одобряване на разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.07.2014 г. - 31.12.2014 г. Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси.