Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област напомня на собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка с изготвяне на масиви за ползване  е необходимо в срок до 31 юли  да подадат в общинската служба по земеделие декларация /заявление/ по образец, в която да посочат формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.


Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята, валидни за 2014/2015 стопанска година.


ИМОТИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ, ЩЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и /или арендуваната/ наетата земеделска земя в съответното землище.


Обръщаме внимание, че въз основа на изменение на § 2 ж. от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, от 2014 г. в масивите за ползване ще бъдат ВКЛЮЧВАНИ имоти, ВЪЗСТАНОВЕНИ В СТАРИ ИЛИ ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ.