Общинска служба „Земеделие“ - Ботевград информира земеделските стопани, участвали в споразумения по чл.37ж от ЗСПЗЗ за пасища, мери и ливади за 2020г., че са публикувани заповедите по чл.37ж ал.11 от ЗСПЗЗ за разпределние на площите по чл.37ж ал.5 от ЗСПЗЗ (т.нар. „бели петна“) на страницата на ОДЗ - София област, на адрес: https://www.mzh.government.bg/odz-sofiaoblast/bg/Polzvane/Proceduri2019_37j_2019-20/Botevgrad_37j_19-20.aspx


Срокът за внасяне на сумите за площите по чл 37ж ал.5 от ЗСПЗЗ е 17.01.2020г., съгласно чл.37ж ал.12 от ЗСПЗЗ: „Лице по ал. 1, на което със заповедта по ал. 11 са определени площи по ал. 5, внася по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в едномесечен срок от публикуване на заповедта, като чл. 37в, ал. 7 се прилага съответно.“.


ОСЗ - Ботевград отново напомня на земеделските стопани, участвали в споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за обработваеми земи за стопанската 2019-2020г., че срокът за внасяне на сумите за площите по чл 37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар.„бели петна“) е 08.01.2020г.


Съгласно чл. 37в ал.7 от ЗСПЗЗ : „Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по ал. 4 са определени земите по ал. 3, т. 2, внася по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта по ал. 4. Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областната дирекция "Земеделие" по ал. 4 в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по ал. 4, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В 7-дневен срок от получаване на заповедта ползвателите превеждат сумите по сметка на съответната областна дирекция "Земеделие".“


Информация за дължимите суми могат да получат от публикуваните заповеди на страницата на ОДЗ - София област: https://www.mzh.government.bg/odz-sofiaoblast/bg/Polzvane/Proceduri2019_37v_2019-20/Botevgrad_37v_19-20.aspx или в ОСЗ - Ботевград.