На 15 октомври 2012 година заместник кметът на община Ботевград Красимир Андреев е сключил договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне при условията на настоящия договор на кредит в размер на 3 000 000 лв. под формата на овърдрафт по разплащателна сметка”. При проверка на Сметната палата е установено, че договорът  „не съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител”. Затова му е наложена санкция в размер на 1500 лева.
Красимир Андреев е обжалвал пред Ботевградския районен съд санкцията, като твърди, че "неправилно е ангажирана административно-наказателната му отговорност, в качеството на „упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП”, тъй като е сключил процесния договор в качеството на временно изпълняващ функциите на кмет на община Ботевград, а не на „упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП”. Твърди още, че с договора  община Ботевград   е поела дългосрочен дълг, като е съобразила ограничителните норми на чл.12 от ЗОД.
Районният съд приема по същество, че жалбоподателят е санкциониран за нарушение на чл.41, ал.2 от ЗОП, съгласно която разпоредба: „Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител”.
С решението си от 1 юли т.г. Ботевградският районен съд потвърждава наказателното постановление, издадено от председателя на Сметната палата. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – София- област