Финансовият отчет на Община Ботевград за 2016 година бе един от първите, на които е извършен одит от Сметната палата. Проверката е приключила благополучно. Отчетът е получил „заверка без резерви”, а становището на Сметната палата е, че той дава „вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Ботевград  към 31.12.2016 г., в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане”. 


Становището е изготвено на основание чл.54, ал.8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на финансовия отчет за миналата година. 


Всъщност  „заверка без резерви” е най-високата степен от съществуващите четири степени на заверка на годишните финансови отчети. Трите по-ниски са „с обръщане на внимание”, „с резерви” и „отказ за заверка”. Според специалисти, тази висока оценка недвусмислено показва, че в община Ботевград е наложена и се спазва строга финансова дисциплина, взетите управленски решения са съобразени със законовите разпоредби, също така говори и за високото професионално ниво на ръководството на счетоводния екип, начело на който е Ирина Григорова - директор на Дирекция „Счетоводна дейност и бюджет”.    


Да припомним какво беше положението в предходните години: Финансовият отчет на общината за 2015 година бе заверен с резерви поради установени нередности; Годишният финансов отчет за предходната 2014 година получи най-лошата оценка - отказ от заверка. Становището на Сметната палата бе, че „поради съществеността на отклоненията, описани в Одитен доклад № 0400109015, годишният финансов отчет не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на Община Ботевград към 31 декември 2014 г.


„Резултатите от извършения от Сметна палата финансов одит са подкрепени с достатъчни и уместни одитни доказателства и предоставят основание за изразеното отрицателно одитно становище”, се посочва в одитния доклад за 2014.


През същата година части от одитния доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Ботевград за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2013 г., със съответните доказателства към тях, бяха внесени в Главна прокуратура. 


Член 55 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Съгласно чл. 55, ал. 3, Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си одитния доклад без частите, които са изпратени на прокуратурата.