Съветници от опозицията ще обжалват решение за изменение и  допълнение към Правилника за организация и дейността на ОП „Балкан”, стопанисващо общинските спортни имоти на територията на Ботевград. То бе прието със 17 гласа „за” и 10 „против” на редовното заседание миналия четвъртък. Според опозицията, с въпросното решение се пренебрегват контролните функции на местния парламент.


Предложението „общинско предприятие „Балкан”, с цел осъществяване предмета на дейност на предприятието, може да участва в граждански дружества или сключва договори за съвместна дейност и отдаване под наем”, отприщи бурен дебат в ОбС и дори изправи един срещу друг кмета Георги Георгиев – вносител на проекта за решение, и юриста на местния парламент.


Съветникът Филип Филипов поиска предложението да отпадне от дневния ред, като се позова на чл. 21 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, според който ОбС е този, който приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя контролните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства.


С цел привеждане на текста в законосъобразен вид, юристът на ОбС Стоян Стоянов предложи следната промяна в него: „Общинско предприятие „Балкан”, чрез кмета, с цел осъществяване предмета на дейност на предприятието, може да участва в граждански дружества или сключва договори за съвместна дейност и отдаване по наем след съответното решение на Общинския съвет.”. „Управителят на общинското предприятие няма право да сключва договори самостоятелно. Той не е ръководител на юридическо лице, а субект”, обоснова се адв. Стоянов.


Думите на юриста предизвикаха остра реакция от страна на кмета. Георги Георгиев упрекна Стоянов, че се е поддал на опозицията, и допълни:  „Това е трябвало да го предложиш преди сесията, а не тук.”. 


Кметът Георгиев възрази на отправеното от юриста предложение с довода, че всеки път ще трябва да се иска разрешение от ОбС, а това ще затрудни работата на общинското предприятие. „Аз не се натискам за контрол и вмешателство. Вие се натискате, и то излишно, водени от мнителност”, обърна се той към съветниците от опозицията. Георги Георгиев поиска предложението да бъде подложено на гласуване така, както е подготвено от общинската администрация. Той направи допълнение, според което общинското предприятие „Балкан” може да участва в граждански дружества или сключва договори за съвместна дейност и отдаване под наем след съгласуване и одобрение от кмета.  


Съветникът Иван Гавалюгов изрази мнение, че ако бъде прието предложението на Георгиев,  ще се пренебрегнат контролните функции на ОбС.  Той изясни, че когато става дума за национални отбори и други, които искат да ползват почасово обособени части от новата зала или други общински спортни обекти, не е необходимо да се иска разрешението на Общинския съвет. „Ние не коментираме този случай. Коментираме предложение за изменение на правилника за дейността на общинското предприятие, според което се опитваме да делегираме едни права, които са уредени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, именно на ОбС. Ето защо ние не можем да ги делегираме на управителя на общинското предприятие. Защото става дума за разпореждане с общинска собственост,  за отдаване под наем, за влизане в граждански дружества и съвместни дейности”, заяви Гавалюгов.  


Цветан Миньовски също бе на мнение, че ОбС трябва да вземе под внимание текста, предложен от юриста. По повод упрека на кмета срещу адв. Стоянов, съветникът вметна: „Стоян Стоянов не е юрист на г-н кмета, а на Общинския съвет.”.


Марияна Горгачева предложи на гласуване да бъде подложен текстът на  адв. Стоянов. След като кметът контрира, че юристът няма право да внася проекти за решение, съветничката направи предложението от свое име. То обаче не бе прието. Местният парламент подкрепи предложението на Георги Георгиев със 17 гласа „за” и 10 „против”.


Съветниците от опозицията обаче са твърдо решени да обжалват решението пред областния управител с мотива, че то е  незаконосъобразно, тъй като отнема контролните функции на Общинския съвет в случая.