Кметът на община Ботевград - Иван Гавалюгов, върна за преразглеждане Решение №117/09.05.2017 г. на Общински съвет - Ботевград.


В Заповед № ОА-259/16.05.2017 г. на Кмета на община Ботевград за връщане за Решението се казва: 


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 45, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


НАРЕЖДАМ:


ВРЪЩАМ за ново обсъждане в Общински съвет - Ботевград Решение №117/09.05.2017 г. при съобразяване с изложените по-долу мотиви:


Считам, че свикването на извънредна сесия на Общински съвет по начина, по който е извършено, е незаконосъобразно, тъй като Мартин Владимиров Тинчев по силата на Решение №4747-НС/05.05.2017 г. на ЦИК е обявен за народен представител от Двадесети и шести изборен район - Софийски от листата на партия "ГЕРБ", за времето, през което Николина Панайотова Ангелкова изпълнява функциите на министър. Начало на мандата за народен представител, който по-късно е заел овакантен мандат в Народното събрание, е приемането на Решението на ЦИК, с което новият народен представител е обявен за избран (чл. 302, ал.1 от Изборен кодекс във вр. с чл. 30, ал. 4, т. А от Закона за местното самоуправление и местната администрация). Аргумент в полза на това твърдение е Решение №5/22.03.2001 г. по дело №5/2001 г. на Конституционен съд на Република България "Възникването на това отношение на представителство, както и неговото съдържание, се определят от политическата воля на избирателите. Тази воля се изразява чрез акта на избора, конституционно признат и гарантиран в чл.10. Изборът е акт на овластяване. Властническите правомощия на Народното събрание възникват от деня на избора. Упълномощаването не може да бъде отделено от акта на избора. Няма друг акт, освен изборът, който делегира власт на парламента. Нито актовете, констатиращи редовността на изборите, нито клетвата на народните представители и вътрешното структуриране на органа го овластяват. Съдът напълно споделя изразеното в становището на Министерския съвет разбиране, че "Всички останали конституционни изисквания относно свикването и конституирането на Народното събрание са от значение за практическата работа на Народното събрание и за встъпването на народните представители в изпълнение на пълномощията им, но не влияят по никакъв начин върху мандата, получен в резултат от изборите". Избирателите са тези, които овластяват Народното събрание да изпълнява възложените му от Конституцията функции за определения в нея срок." Освен това и по аргумент на гореизложеното, считам че участието в извънредното заседание на Общински съвет - Ботевград на Мартин Владимиров Тинчев /видно от Списък общински съветници Ботевград мандат 2015-2019 част от Протокол на изборна комисия за избиране на председател на Общински съвет - Ботевград мандат 2015-2019/, обявен за народен представител с Решение №4747-НС/05.05.2017 г. на ЦИК е недопустимо, още повече, че той е участвал и в гласуването. С неговия глас броят на гласувалите общинските съветници е 15 /петнадесет/ от 29 /двадесет и девет/, т.е. налице е т.нар. абсолютно мнозинство, а съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА "Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. "


Освен горепосоченото, съгласно чл. 36, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от Правилника за организация и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на община Ботевград, материалите за извънредните заседания се предоставят на общинските съветници в срок не по-кратък от 24 часа преди започване на заседанието, при предварително обявен дневен ред. Видно от предоставената ми преписка по издаването на горецитираното Решение е, че уведомяването за извънредната сесия е извършено на 09.05.2017 г. /Покана рег. инд. 9400 - 465/09.05.2017 г./, т.е. в деня на извънредната сесия, като липсва и предварително обявен дневен ред.


На основание чл. 45, ал. 5 и ал. 6 и с оглед всичко гореизложено в законоустановения 7-дневен срок връщам за ново обсъждане Решение №117/09.05.2017 г., като считам, че Общински съвет -Ботевград следва да отмени горепосоченото решение. Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА "Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общински съвет в 14-дневен срок от получаването му. "


Ето какво гласи отговорът на Любомир Лилов, адресиран до кмета на общината: 


Във връзка с писмо № 0508-30/16.05.2017 г., с приложена Заповед № ОА-259/16.05.2017 г. на Кмета на Община Ботевград


ГОСПОДИН КМЕТЕ,


Лично моето мнение е, че изложеното в цитираното по-горе писмо и заповед е неправилно и незаконосъобразно. Смятам, че проведената сесия, на която бе гласувано решение, с което бях избран за Председател на Общински съвет на Община Ботевград бе проведена при спазване на законните предпоставки, а решението е правилно и законосъобразно.


Независимо от личното ми мнение, обаче, воден от желанието си стриктно да спазвам разпоредбите на закона, с оглед разпоредбата на чл. 45, ал. 7 от 3МСМА съм препятстван да сторя необходимото за свикване на заседание на общински съвет, по който и да е въпрос. И то до момента на произнасяне на съда по законността на Заповедта цитирана по-горе, в случай, че прецените, че е нужно да сезирате същия в законния за това срок.