В Софийска окръжна прокуратура е подаден сигнал, в който се иска проверка на дейността на седем длъжностни лица при Община Ботевград, за които се смята, че са извършили престъпление по служба съгласно Наказателния кодекс. Сигналът е подаден от фирма „Атлантис Нет“ и е по повод поредица от констативни актове, издадени след извършване на няколко проверки от общински служители, относно законноста на изградената и експлоатирана от тях електронно-съобщителна мрежа на територията на гр. Ботевград. Комисията е назначена със заповед на кмета Георги Георгиев и е втората, проверяваща мрежата на местния интернет доставчик, в рамките само на последните три месеца. 


Направените констатации в актовете, чиито проверки са извършени в отсъствие на проверяваното лице, са в пълно противоречие с разпоредбите на Закона за устройство на територията. От фирмата, подала сигнала, недоумяват, как общинските служители са констатирали наличието на незаконен строеж, по смисъла на чл. 225. ал.2 т.2 от ЗУТ, който се отнася за строежи, извършени без издадено Разрешение за строеж, като същевременно същите тези проверяващи са описали в акта си наличието именно на такова разрешение за проверявания обект! Нещо повече, посочено е и наличието на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на проверяваната далекосъобщителната мрежа, което само по себе си категорично доказва законното изграждане и ползване на строежа. В издадените актове е посочено наличието и на други документи, издадени в тази връзка, при това носещи подпис на служител и печат на Община Ботевград. 


От Атлантис Нет смятат, че всичките тези действия на общинските служители са не просто резултат на отчайващо непознаване на нормативната уредба в сферата на строителството, а имат за цел сериозно да навредят на далекосъобщителния оператор и неговите законови права и интереси, извършвайки тези съвсем умишлени, целенасочени и противоречащи на нормативните разпоредби действия, злоупотребявайки със служебното си положение.


Твърде вероятно е актосъставителите да са действали под натиск от висшестоящ ръководител, но в крайна сметка, като длъжностни лица, притежаващи необходимата компетентност и правомощия, те носят лична отговорност за своите действия. Повод за съмненията  за целенасочени действия и оказан натиск върху проверяващите дават откритите противоречия по редица въпроси между кметa на Ботевград Георги Георгиев и общинският съветник и управител на Атлантис Нет Иван Гавалюгов. Градоначалникът не веднъж си е позволявал публично да коментира дейността на интернет доставчика и да изразява съмнения относно законността на изградената от него интернет мрежа.


Освен внесеното Възражение до Община Ботевград, от проверената фирма са счели за основателно да отнесат случая и до Софийска окръжна прокуратура, която след проучване на фактите и обстоятелства около издадените констативни актове, ще прецени дали има превишаване на права и злоупотреба с власт, които да са основание за повдигане на обвинение за извършени престъпления по служба, съгласно Наказателния кодекс, срещу длъжностните лица при Община Ботевград, съставили актовете, а именно - инж. Валентина Вичева Георгиева – гл. експерт „КС“, инж. Валери Василев Зланков – гл. експерт „КВ, ИК, НС и инфраструктура „ , инж. Инна Руменова Стоименова -  гл. експерт „КР“, Захаринка Таскова Нинова -  гл. специалист „КР“, Генка Петкова Вълчинова -  гл. специалист „ТСУ, ГА и ПК“, Васил Томов Велев -  гл. експерт „КС, ИК, РД и БКС“, Людмила Мирославова Маркова – главен юрисконсулт