В работата на днешното, на 27 януари, първо за годината заседание на Общинския съвет взеха участие 16 съветника, като отсъстваше по уважителни причини Мила Манчева.
Материалите докладваше Росица Христова – заместник-кмет на Общината.
Нямаше  промени в дневния ред.  Не се прие предложението на  Милчо Цацов за промяна в дневния ред, относно точката по бюджета на общината.
При разглеждане на Общинския план за младежта за 2015 г.  бяха направени две предложения за допълнение.  Володя Вълов предложи да се добави в Общинския план за младежта нова точка, която да бъде свързана с предоставяне на информация за разпространението на наркотични вещества на територията на общината.
Боряна Керемидска добави предложение  началникът на РПУ-гр.Етрополе да предостави  сведения по същия проблем  в срок до 10 февруари.
Основното предложение и двете допълнения се гласуваха единодушно.
Предложенията за решения по т.2 и 3, касаещи Програмата за закрила на детето в община Етрополе преминаха без спорове и също бяха приети.
С приемането  на  Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2014 година стана ясно, че има предвидени за събаряне 3 сгради /някои от тях частично/. Две  са около централната част на града, а третата е на улица "Георги Антонов".
Предложенията по  следващите точки бяха  приети единодушно, с изключение на т.6, относно приемане на окончателен годишен план на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2014 г. Съветниците от групата на БСП гласуваха "против", а Милчо Цацов с "въздържал се". С гласовете на останалите съветници основното предложение бе прието за решение.