След като се изясни, че не е в правомощията на полицията да извежда от заседателната зала „непослушните” общински съветници, позволяващи си да изразяват различно мнение от това на кмета Георги Георгиев и да бранят аргументирано своята позиция, за целта ще бъдат назначени квестори. Предложението за промяна в Правилника за работа на Общинския съвет се внася от председателя Йорданка Лалчева.

Публикуваме текстовете, които тя предлага, без редакционна намеса:
Чл.14.А.”За изпълнение разпорежданията на Председателя на Общинския съвет в залата присъстват двама квестори осигурени от общинската администрация чрез сключени договори с председателя на Общинския съвет.”

Чл.82.А. „Отстраняването от залата до края на заседанието на общински съветници и граждани нарушаващи реда и неизпълняващи разпорежданията на Председателя на Общинския съвет се извършва от квесторите определени в чл.14.А., по разпореждане на председателстващия дадено на основание чл.88 във връзка с чл.82, ал 6 Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.”

Резултатът от гласуване на предложението е предизвестен. „Послушните” съветници от групата на ГЕРБ и още двама-трима, гравитиращи около тях, ще гласуват „за”, а "непослушните" – „против”.