Единадесет общински съветници са внесли искане за провеждане на изънредно заседание на ОбС Ботевград, на която да бъде разгледана, обсъдена, и евентуално приета, информация за финансовото и функционално състояние на ВиК Бебреш, представена от управителя Радослав Наков.


Съществен повод за искането за извънредна сесия по наболелите проблеми на общинското водно дружество стана наскоро оповестената инфромация от съставените от НАП ревизоионен доклад и ревизионен акт на дружеството. От проверката на дейността на общинската фирма се оказало, че дружеството системно се "източва", чрез изплащане на фактури за незивършени услуги от частна фирма, за което не са признати напраени разходи за стотици хиляди лева, а за неправомерното прихващане на данък добавена стойност по непризнатите фактури и съставен начет, възлизащ на около 170 хил. лв., на която сума е начислена и лихва от около 160 хил. лв. Сумата, която ВиК трябва да заплати на държавта, само по този ревизионен акт, възлиза на около 330 хил. лв.


Друга причина за свикване на извънредното заседание на местния парламент е изнесената от народния представител Корнелия Нинова информация, че по молба на Напоителни системи, експерти са извършили проверка на главния довеждащ водопровода на държавното дружество, захранван от язовир "Бебреш", от която тръба вода черпи и общинското ВиК. При проверката е констаторано наличието на редица незаконни байпаси, от които се черпи вода без да се отчита и без да се заплаща. Според експертите, чрез тези байпаси директно се доставя вода до вилна зона "Лозята", с . Трудовец и до вилната зона над с. Скравена, без тя да преминава през задължително пречистване и обезпаразитяване. И тъй като водата в язовир "Бебреш" е "условно чиста", няма качествата на питейна вода и тя не може да се доставя директно до наслението без предварително да се третира, проверяващите са направили извода, че тази вода, по този начин на доставяне, е потенциално опасна и рискова за нейните потребители, респективно за клиентите на обшинското ВиК дружество.  


Преди няколко месеца група общински съветници отново бяха поискали извънредна сесия, касаеща дейността и състоянието на ВиК Бебреш, но след два неуспешни опита, в крайна сметка то не се състоя. На първото свикано извънредно заседание по този въпрос, в залата не присъстваха общинските съветници от мнозинството, които в очакван синхрон намериха "основателни" причини да не се явят на заседанието и така не бе осигурен необходимия кворум за неговото провеждане. При втория опит да се проведе заседанието управляващите избраха друга тактика, като всички "отсъстващи" от предходното заседание, този път като "под строй" бяха доведени в залата, но пък липсваше техният "командир", както и независимият шеф на ВиК дружеството Ради Наков, който трябваше да внесе за разглеждане исканата информация. 


Този път, като че има по-голяма вероятност извънредното заседание по тази тема да се състои, тъй като не кой да е, а най-големият политик сред разумните и отговорни общински съветници - г-н Йордан Йорданов, съвсем скоро публично заяви, че подкрепя искането и би участал в една такава извънредна сесия. А всеизвестно е, че този виден наш съгражданин, въпреки несправедливо лепнатия му прякор "Ментата", никога не говори празни приказки, никога не лъже и никога не се отмята от поетите ангажименти и от дадената дума.


Предоставяме пълния текст на внесеното искане за провеждане на извънредна сесия:


 


                                        ИСКАНЕ


от група общински съветници в ОбС Ботевград, мандат 2011-2015 г.


Уважаема г-жо Председател,


на основание чл. 34, ал.2, т. 2 от Правилника за работа на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация и чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА, моля да свикате извънредно заседание на ОбС Ботевград в законоустановения срок. 


Предмет на обсъждане на извънредното заседание е Докладна, внесена от долуподписаните общински съветници, чиято цел е да се обсъди и приеме информация на управителя на ВиК „Бебреш“, касаеща текущото функционално и финансово състояние на общинското дружество. В тази връзка, моля да уведомите и осигурите присъствието на управителя г-н Радослав Наков, като изискате да подготви и представи информация, съдържаща отговори на следните няколко въпроса:


1. Какви са признатите задължения на ВиК "Бебреш" към държавата и към други контрагенти ? На каква стойност и към кого са оспорените задължения на дружеството ?


2. Какво е нивото на събираемост на предоставените и фактурирани услуги на битовите абонати на дружеството и какви конкретни мерки предприехте, за да я увеличите? Посочете с конкретни факти и цифри ефективността от предприетите мерки.


3. Какви конкретни мерки предприемате за увеличаване броя на абонатите на ВиК Бебреш, които имат монтиран уред за измерване на потребеното количество вода, съгласно общите условия на договора и какви конкретни резултати може да отчетете към настоящия момент?


4. Колко са монтираните уреди за измерване на водните количества, постъпили във водоснабдителната система на ВиК "Бебреш" ЕООД?


5. Какви мерки предприехте, за да защитите интересите на управляваното от Вас дружеството, във връзка с ревизионния доклад и ревизионния акт на НАП?  • Към виновните длъжностни лица - в случай , че намирате вина в служители на фирмата

  • Към държавта - в случай, че считате, че направените констатации са неоснователни.


6. Управляваното от Вас дружество води ли статистика и прави ли анализ на причините за възникналите аварии във водопреносната мрежа? Предприети ли са конкретни мерки за намаляване на тези аварии и какви конкретни резултати може да отчетете в тази връзка?


7. Какви конкретни мерки предприехте за да стабилизирате финансовото състояние на ВиК Бебреш и какви са резултатите?


8. В каква степен резлизирахте одобреното с решение №150/29.05.2014г. на ОбС Ботевград Ваше искане за съкращение на до 40 % от служителите на дружеството? Моля представете подробна справка в кои звена и колко служители сте съкратили към настоящия момент.


9. До каква степен е усвоен гласуваният с решение №158/26.06.2014 г. на ОбС Ботевград заем от 200 хил. лв на управляваното от Вас дружество, за какво се използваха тези средства, и как те се отразиха на процеса на стабилизиране на ВиК "Бебреш" ЕООД?


10. Какво е функционалното състояние на всяка една пречиствателна станция за питейни води, която се стопанисва и управлява от ВиК "Бебреш" ЕООД ? Колко от тях работят и какви основни проблеми срещате при тяхната експлоатация ?


Моля да предоставите информация за :  • длъжностното разписание във ВиК Бебреш и съкращенията, които предвиждате да извършите, съгласно прието решение на ОбС Ботевград от 29.05.2014 г.

  • потреблението на електроенергия за последните дванадесет месеца на всяка една пречиствателна станция за питейни води, на която има инсталирана озонираща инсталация

  • нивото на Неносеща приходи вода в проценти за 2014 г, и разчет за 2015 г.