През 2012 и 2013 г. от държавната субсидия за образование са неправомерно отклонени средства за издръжка на два общински спортни обекта в Ботевград - учебен спортно-тренировъчен комплекс „Васил Левски със закрития плувен комплекс и  учебен спортно-тренировъчен комплекс „Балкан”, който включва ледената пързалка. Нарушенията са констатирани от одиторите на Сметната палата и са отразени в окончателния доклад на проверяващата институция.


С решение №30 от 2012 година Общински съвет – Ботевград подкрепя предложението на кмета Георги Георгиев, като го упълномощава да се разпорежда с утвърдения резерв във функция „Образование” - 4.25%, което се равнява на 212 657 лева от средствата за делегирани от държавата дейности за образование. От тях 140 735 лева са от делегираните бюджети на училищата и 71 992 – от детските градини. В решението на ОбС изрично се посочва  - средствата да се използват от първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в случая кметът на общината, за издръжка на учебните спортно-тренировъчни комплекси „Васил Левски” и „Балкан”.


През следващата година по напълно аналогичен начин се отклоняват средства от образованието за издръжка на двата общински спортни обекта. Кметът внася предложението в ОбС и мнозинството отново го подкрепя. С тази разлика, че утвърденият резерв във функция  „Образование” през 2013 година е 3% или 154 046 лева от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование /в това число 106 920 лв. от делегираните бюджети на училищата и 47 126 лв. от бюджетите на детските градини/.


И през 2014 година учебните спортно-тренировъчни комплекси „Васил Левски” и „Балкан” се издържат от държавни средства, предназначени за сферата на образованието в Община Ботевград. Утвърденият резерв от 3%, възлизаш на 169 034 лева – 109 617 лева от делегираните бюджети на училищата и 59 417 – от детските градини, е неправомерно пренасочен към двата обекта, за което също има решение на местния парламент.


Нарушението през 2014 година не е установено от одиторите, тъй като е извън периода на извършената проверка - от  01.01.2012 г. до 30.06.2013 г.


След описаните горепосочени нередности, одиторите обобщават: „При съставянето и приемането на бюджетите на общината за 2012 г. и 2013 г. са приети незаконосъобразни решения от ОбС за прехвърляне на разходи от функция “Образование” за други дейности. Утвърденият резерв за 2012 г. не е посочен в бюджета с тримесечно разпределение на приходите и разходите и във функция “Образование”. Утвърдения резерв за 2013 г. не е посочен във функция “Образование”.Именно тази констатация от доклада на Сметната палата послужи като аргумент на общинския съветник д-р Марияна Горгачева да предложи по време на сесията за обсъждане и гласуване на Бюджет 2015 на общината да отпадне точката, в която кметът Георги Георгиев отново предлагаше на ОбС да го упълномощи да се разпорежда с утвърдения резерв във функция „Образование” и парите да се използват за издръжка на двата спортни обекта.


По време на същото заседание на ОбС други съветници от опозицията подхвърлиха на Георги Георгиев, че вината за допуснатите нарушения е негова. Типично в негов стил кметът побърза да прехвърли отговорността на Общинския съвет, като удобно пропусна да уточни, че предложенията за незаконосъобразните решения са внесени от него и са подкрепени с гласовете на неговите съветници.


За издръжка на общинските спортни комплекси „Васил Левски” и „Балкан” в бюджета за 2015 година са заложени 64 000 лева от собствени средства на общината. Тази сума обаче няма да се окаже достатъчна, като се има предвид, че през предходните три години за същата цел от държавната субсидия за образование са разходвани средно по 178 579 лева. За да помогнат за издръжката, някои от училищата вече са подписали договори с двата спортни комплекса и ще плащат по тях за организирани посещения на своите ученици, научи наш репортер.