ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕТРОПОЛЕ
Г-Н ХРИСТО АНДРЕЕВ


ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
ИНЖ. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ


П И Т А Н Е


от  групата общински  съветници от листата на БСП


ГОСПОДИН КМЕТ,


Законът за насърчаване на инвестициите регламентира широки правомощия на кмета на общината за насърчаване на инвестициите с общинско значение. Направените промени през 2013 г. увеличиха дейността на общините и дават възможност за провеждането на активна общинска политика за привличане на инвестиционни проекти, създаващи нови работни места.


С изтичане  на управленския Ви мандат задаваме следните въпроси:
1. Какви усилия положихте Вие и екипът Ви за насърчаване и подпомагане на инвестиции и инвестиционни проекти, с които да бъдат създадени и открити нови работни места, осигуряващи трайна заетост (без да имате предвид привлечените средства по оперативни програми, съфинансирани от фондове на Европейскиs съюз?
2. Конкретно колко и къде са открити нови работни места (ако има открити)?
   
На основание чл. 64, ал. 3   от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Етрополе искаме отговорите на въпросите да ни бъдат предоставени устно на първото заседание на Общински съвет- Етрополе.
                         


С уважение:  
Общински съветници /п/
Боряна Керемидска
Пламен Иванов
Мила Манчева 
Владимир Александров
Пенко Нинов
Давид Давидов