На 28.04.2015 Г., вторник, от 14.00 ч., в залата на Общинска администрация - втори етаж ще се проведе 5-то редовно заседание на Общинския съвет при следния
ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Питане относно привличане на инвестиционни проекти, създаващи нови работни места, от Групата общински съветници от листата на БСП.
2. Питане относно извършена реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на бул. „Руски" в частта на централен градски площад от Групата общински съветници от листата на БСП.
3. Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „МИР-И" ЕООД, гр. Етрополе. Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
4. Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „Медицински център I - Етрополе". Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
5. Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев" Етрополе" ЕООД. Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
6. Предложение относно прехвърляне чрез непарична (апортна) вноска по реда на Търговския закон, в полза на „МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев" - Етрополе" ЕООД, на всички придобити активи в резултат на изпълнението на проект „Обновяване и оборудване на МБАЛ „Проф. д-р Ал.Герчев" - Етрополе" ЕООД, гр. Етрополе", по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-05/2011/003 по Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013). Докл.: Кметът на общината
7. Предложение относно сключване на консултантски договор за разработване на концепция за МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев" гр. Етрополе" ЕООД. Докл.: Кметът на общината
8. Информация за дейността на Комисията за обществен ред, сигурност и безопасност на движението за 2011-2015 г. Докл.: Председателят на Комисията за обществен ред, сигурност и безопасност на движението
9. Предложение относно изпълнение на т. XVIII, 2 от Решение № 15 от 16.02.2014 г., протокол № 3. Докл.: Кметът на общината
10. Предложение относно изработване на горско стопански план на площи от селско стопански земи, собственост на Община Етрополе, притежаващи характеристика на гора. Докл.: Кметът на общината
11. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2015 г. Докл.: Кметът на общината
12. Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот - жилищна сграда, съществуваща в имот пп. № 2266 ДО кв. 73. Докл.: Кметът на общината
12. Предложение относно разпореждане с имот № 047038 - частна общинска собственост, с. Лопян, м. Селището. Докл.: Кметът на общината
14. Предложение относно разпореждане с имот № 186067 - частна общинска собственост, с. Брусен, м. Пътно бърдо. Докл.: Кметът на общината
15. Предложение относно разпореждане с имот № 186049 - частна общинска собственост, с. Брусен, м. Пътно бърдо. Докл.: Кметът на общината
16. Предложение относно отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, в СОУ „Хр. Ясенов". Докл.: Кметът на общината
17. Предложение относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи.  Докл.: Кметът на общината
18. Предложение относно предоставяне на дърва за огрев на Основно училище „Христо Ботев", с. Лопян. Докл.: Кметът на общината
19. Предложение относно определяне срок на валидност на разрешенията, минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Етрополе. Докл.: Кметът на общината
20. Предложение относно допускане изменение на действащия подробен устройствен план на с. Малък Искър в частта на УПИ V-191 и УПИ VII - „За административни нужди, ресторант и магазин", кв. 14. Докл.: Кметът на общината
21. Предложение относно допускане на изменение на действащия Подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПРЗ/ за УПИ 1-27, УПИ VII-26 и улица тупик с о.т. 24-25 в кв. 3 по плана на с. Рибарица. Докл.: Кметът на общината