НС одобри на първо четене законопроект за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. Това е първият от четирите законопроекта, внесени от председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов в сектор „Сигурност”. Той беше одобрен със 114 гласа „за”, 32 „против” и 1 „въздържал”. Парламентарните групи на ГЕРБ, ДПС, РБ, ПФ, БДЦ, АБВ, 1 от независимите депутати подкрепиха законопроекта. Предложеният законопроект е рамков, като в него са посочени също правомощията на Народното събрание и на гражданското общество. Законопроектът цели регламентиране на структурата, задачите и дейностите не на цялата система за национална сигурност, а само на тази част от нея, която е пряко ангажирана със защитата на националния интерес. Вносителите посочват, че законопроектът регламентира дейности от изключителна национална компетентност и не касае правото на Европейския съюз. Те изтъкват, че оценката за въздействие от неговото приемане може да бъде само позитивна, тъй като след 25 години демократичен преход ще бъдат уредени на законово ниво управлението и функционирането на системата за защита на националната сигурност, а това ще бъде в пълно съответствие и с добрите практики на държавите-членки на ЕС за ясно регламентиране на дейностите и компетентностите в сферата на националната сигурност. В проекта на закона съществено внимание е отделено на Съвета по сигурността, който е определен като консултативен и координационен орган към МС с основна задача да подпомага правителството при осъществяване на общото управление и министър-председателя при осъществяване непосредственото управление на системата за защита на националната сигурност. Изключение в този аспект е НСО. В законопроекта се предлага Съветът по сигурност да има само един състав. Председател на съвета е премиерът. Предлага се членовете на съвета да бъдат някои от министрите, началникът на отбраната, главният секретар на МВР и ръководителите на служби от системата за защита на национална сигурност. Не се предвижда заместник-министри да бъдат членове на националната сигурност, пише "Фокус". Предложено е също така членовете на съвета да бъдат двама представители на Администрацията на Президента, изрично определени от него с указ.