Започват консултациите за формиране съставите на секционните избирателни комисии за община Ботевград за изборите за общински съветници и кметове и за националния референдум на 25.10.2015 г. „Консултативният кабинет" ще се състои на 16.09.2015 г. (сряда) от 17:00 часа в залата на партерния етаж на община Ботевград.


При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:


1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: - имената и ЕГН на предложените лица;


- длъжността в комисията, за която се предлагат;


- образование, специалност;


- партия или коалиция, която ги предлага;


- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;


2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 август 2015r. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-01'0 Народно събрание.


3. Пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;


4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато пълномощията на член на СИК се прекратят предсрочно.