Жителите на община Етрополе проявиха изключителна активност по време на изнесената приемна на ОИЦ-София в града им. Мобилният офис на ОИЦ беше посетен от много безработни хора, търсещи информация и път за развитие, поради което най-голям интерес предизвика ОП „Развитие на човешките ресурси“ с мерките си, насочени към безработни и към интегриране на маргинализирани групи.
На посетителите бяха представени отворените в момента процедури „Ново работно място 2015“ и „Обучения и заетост за младите хора“.
По първата процедура работодатели могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ за наемане на безработни и/или неактивни лица за  период до 12 месеца; предоставяне на обучение; закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места; оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания и др.
По втората процедура ще се предоставят допълнителни възможности за обучения и заетост на тези активирани младежи, които не са включени в обучения и заетост в операция „Активни“ и се регистрират в Бюрата по труда като безработни лица, търсещи работа.
Експертите на ОИЦ-София информираха интересуващите се за процедурите, които ще се обявят по оперативните програми до края на 2015 г. и насърчиха потенциалните бенефициенти да кандидатстват с проектните си идеи или като крайни бенефициенти.
Мобилната приемна в община Етрополе е част от информационната дейност на ОИЦ-София във всичките 22 общини от Софийска област за представяне на актуални и предстоящи процедури по оперативните програми. На 14 септември екипът на ОИЦ-София ще посети община Правец.
Областен информационен център – София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Прес съобщение от Областен информационен център – София