Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти ще се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия. Това решиха народните представители с гласуване на текстове от Закона за предучилищното и училищното образование, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Депутатите записаха, че атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие, а за директорите – и на управленската им компетентност. Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти ще се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват: представители на работодателя, на финансиращия орган, в случаите, когато той е различен от работодателя, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието, както и родител от Обществения съвет – при атестиране на директорите; представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на педагогическия съвет – при атестиране на учителите и другите педагогически специалисти. В състава на комисията може да се включват и други членове, определени в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Оценката от атестирането, освен за кариерното развитие, може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогическия специалист. При получена най-ниска оценка от атестирането работодателят заедно с атестационната комисия ще се извършва анализ на причините, довели до ниската оценка. Ще се изработва и план за методическо и организационно подпомагане на получилия ниска оценка учител, директор или друг педагогически специалист.
Определят се и наставник или наставници, които да осъществят методическа и организационна подкрепа.
Депутатите одобриха и нормите на преподавателска работа и условията и редът за определяне на индивидуалните възнаграждения в системата на предучилищното и училищното образование ще се уреждат с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите, нормирането и заплащането на труда.