Автобиография 


АНТОН КИРИЛОВ СТОЯНОВ


РОДЕН НА 18 АВГУСТ 1958Г.


ОБРАЗОВАНИЕ –ВИСШЕ - СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКЦИИ ПГС


СЕМЕЕН, С ДВЕ ДЕЦА.


ТРУДОВ СТАЖ - ОТ 1980 ДО 1992Г.- РАБОТА В СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ КАТО ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ И ПРОЕКТАНТ НА СГРАДИ И СЪОРАЖЕНИЯ  НА ОБЕКТИ  В РБ.


ОТ 1992Г. ДО КРАЯ НА 2003Г.-НАЧАЛНИК  ТСУ  И ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД


ОТ 2004Г. ДО НАСТОЯЩИЯ  МОМЕНТ –ЧАСТНА ПРАКТИКА КАТО ПРОЕКТАНТ.


КАНДИДАТИРАМ СЕ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА МАНДАТ 2015-2019г. С ПОДКРЕПАТА НА ПАРТИЯ „АТАКА”, ЗАЩОТО ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ В ЧИСТ, ЗЕЛЕН, ПОДРЕДЕН И ПРИВЕТЛИВ ЕВПОПЕЙСКИ ГРАД С ВЕДРИ И УСМИХНАТИ ХОРА!


ТОВА Е МОЯТА


ПЛАТФОРМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД


В ИЗБОРЕН МАНДАТ 2015-2019г.


Уважаеми съграждани, 


измина поредният кметски мандат, който продължи тенденцията на корупционен и аморален начин на управление на града ни. 


Предстоят местни избори и за всички жители на Ботевградска община този избор е от важно значение за коренна промяна, ако искат нов, прозрачен и честен модел на управление. 


За да не продължават разхищението и злоупотребите, е необходимо да се направи цяластна ревизия на досегашното управление и да се започне на чисто.


Аз и кандидатите ни за общински съветници  от партия „АТАКА” сме готови да работим за тази промяна. 


ПРИОРИТЕТИ и ЦЕЛИ:


1. Икономичско развитие, намаляване на безработицата  и привличане на инвестиции;


2. Подмяна на водопровода и канализацията на града и където се налага в селата Трудовец, Врачеш, Скравена, Литаково и в по-малките кметства, ефективно използване на еврофондовете и държавните средства  за подобряване инфраструктурата на общината – подземни и надземни комуникаци, нови решения за ЦГЧ и площадно пространство, улици, тротоари с нови екологично-щадящи здравето настилки и т.н.;


3. Подобряване на административното обслужване и ефективно стопанисване и управление на общинската собственост;


4. Спиране на презастрояването и привеждане на строителството в съответствие с европейските изисквания - изработване на нов ОУП на града - зониране, цифров модел на регулационния план, програма за санирането жилищните сгради, реновиране на сградата на болницата, създаванена училищен филиал за деца с увреждания към общината , обновяване на градския парк, нови решения за чистотата на града;


5. Спиране на незаконната сеч и съставяне на план за зелената еко система на града и общината и подобряване качеството на жизнената среда - развитие на спорт и туризъм;


6. Развитие на културните институции, подобряване  качеството на образованието, здравеопазването и социалните грижи посредством различни мероприятия;


и не на последно място


7. Осигуряване ред, законност и сигурност за жителите на общината.


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ и ПОСТИЖИМОСТ:


1. Открито управление и добро планиране;


2. Отговорно отношение към проблемите на общината - града и селата чрез разумно разходване на бюджетните средства по приоритети;


3. Финансова прозрачност в използването на европейските средства по различните държавни програми;


4. Активен диалог с гражданите на общината по проблеми за нейното развитие и повишаване на административните умения и възможности;


5. Подобряване на базата за спорт, отдих и младежки дейности, възползвайки се и от прозрачно реализилане на публично-частно партньорство;


6. Постигане на качествено здравеопазване, образование и социални грижи и посредством активно сътрудничество с държавата за взаимоизгода и полза.


 1. Бюджет, икономика и инвестиции


1.1. Активнта политика за насърчаване на бизнеса и инвестициите в общината – основен фактор за заетост и добър живот на жителите на община Ботевград.


1.2. Създаване на екип от експерти за подготовка на проекти по европейските програми. Привличане на добри консултантски фирми и проектантски екипи в сферата на еврофондовете. Европейското членство на България дава неограничени възможности за взаимоизгодно финансиране в почти всички сфери на обществения живот.


1.3. Реален и прозрачен бюджет


1.4. Строг финансов контрол на изразходваните средства. 


1.5. Подобряване на административното обслужване, спазване на срокове и процедури


1.6. Изработване на цифров модел на регулационния план на града


1.7. Откриване на офис на територията на общината за издаване на скици от кадастралната карта на града


1.8. Пълна прозрачност при провеждане на обществените поръчки и публикуване на всички търгове, процедури и сделки на сайта на общината.


2. Строителство, инфраструктура и транспорт 


2.1. Изграждане на нов воден цикъл – нов водопровод и канализация за града и за селата 


2.2. Мониторинг на изградените ПСПВ с цел експлоатацията им при намаляване на енергоемкостта им и при невъзможност-реновирането им


2.3. Завършване на ПСОВ и пускането и в действие


2.4. Рехабилитация и подържане на пътната мрежа в общината чрез европейски средства


2.5. Изготвяне на план  за ремонт на улици, тротоари и пътища от четвъртокласна пътна мрежа в общината, без асфалт по тротоарите-екологични и щадящи здравето на жителеите настилки-бетонови, керамични, каменни и др.


2.6. Енергиен одит на ощинските сгради и привеждането им в съответствие с изискванията за енергийна ефективност.


2.6. Въвеждане на строги изисквания към фирмите - изпълнители в строителството за гаранция на качеството на обектите.


2.7 Ежегодна актуализация на общинската транспортна схема, съобразена с нуждите на хората от населените места. Повишаване на обхвата и качеството й. Запазване на безплатното използване на транспорта за пенсионери, както и преференции за учащи се, хора в неравностойно положение, самотни майки и др.


2.8. Създаване на общинско мероприятие за чистота и озеленяване, както и изграждане на сепариращо и преработващо предприятие към депото за отпадъци 


2.9. Изграждане на поне две градски модерни обществени тоалетни, както и на поне два-три броя голями общствени паркинга и при необходимост въвеждане на зелена зона за паркиране


2.10. Ремонт на ЦГЧ и превръщане на пространството около форума в активно обитаемо


2.11. Ремонт на градския парк и изграждане на детски площадки в зелените зони. 


2.12. Подобряване на инфраструктурата в промишлените зони на града


2.13. Създаване на план на зелената  и екосистема на града


2.14. Спиране на незаконното изсичане на горите и създаване съвместно с Горското стопанство на възможност за залесяване и възстановяване на горите и зелените площи


3. Адекватно здравеопазване и развитие на спорта 


3.1. Осигуряване на средства за запазване на общинската болница и бюджета й, поради изключително важното й значение за жителите на общината. Подпомагане при закупуване, предлагане и търговия с лекарствени средства


3.2. Подкрепа на медицинските практики в малките населени места и на училищното здравеопазване 


3.3. Създаване на работеща обратна връзка между кметовете на населени места на територията на общината и общинското лечебно заведение за използване на медицинските пунктове на територията на същите за улеснение на гражданите при извършването на определени профилактични медицински изследвания. 


3.4. Създаванена училищен филиал за деца с увреждания към общината.


3.6. Изграждане на подходяща инфраструктура и подходи на обществени места за хора с увреждания


3.7. Активен диалог с организациите на хората с увреждания и съюзите на пенсионерите 


3.8. Работа за развитието на спорта, като в тази област се насочат приоритетно усилията  към децата и младежите. Създаване на зони за спорт и отдих


3.9. Осигуряване на общински жилища за нуждите на спортистите.


3.10. Изготвяне на план за управление на спортните съоръжения в общината, вкл. зала Арена Ботевград с оглед пълноценното й използване


3.11. Възраждане на футбола в Ботевград


3.12. Изработка на публичен регистър с наличната спортна база и правилник  за нейното ползване


4. Социална политика 


4.1. Грижа за нашите деца. Намаляване таксите за ясли и детски градини


4.2. Грижа за възрастните хора и хората в неравностойно положение. Подпомагане на дейността  на „Дом за възрастни хора” и на „Защитените домове за деца в неравностойно положение”


4.3. Грижа за хората в неравностойно положение чрез включването им в програми за заетост и пълноценната им реализация на пазара на труда.


4.4. За хората с увреждания  ще се използват всички възможности за подобряване на условията за достъп до информация, консултации, обучение и достъпна среда


4.5. За възрастните хора ще се търси развитието на дневни форми на социални услуги, за да се преодолее изолацията


4.6. Търсене на начини за осигуряване на помощи от общински средства за почивки и лечение  на крайно нуждаещи се, социално слаби и деца и ученици, активно участващи в читалищните извънучилищни форми – танцови ансамбли, трупи и хорове 


5. Образование,  култура и туризъм


5.1. Достъпна образователна система чрез осигуряване на безплатен транспорт за ученици и учители


5.2. Запазване броя на училищата и детските градини в общината .


5.3. Стимулиране на извънкласните форми на обучение, съобразени с интересите на децата и потребностите на пазара на труда и бизнеса


5.4.  Намаляване на случаите на деца преждевременно напуснали училище


5.5. Подобряване на дейността на читалището за обогатяване на културния живот, образователната дейност, запазване на обичаите и традициите, осигуряване на достъп до информация


5.5 .Създаване на достъпна среда за провеждане на културни и обществени прояви чрез ремонт на сградите на народните читалища в града и селата 


5.6. Да се организира местен фестивал на самодейните състави от общината


5.7. Да се учредят общински стимули за най-добри учителски кадри и талантливи деца от общината


5.8. Създаване на специализирани паралелки по туризъм и спорт в гр. Ботевград. 


5.9. Продължаване на санирането на сградите на училищата и детски градини на общинска издръжка 


5.10. Осигуряване на здравословна, безопасна и естетична и среда за пребиваване и възпитание в детските градини от общината, при спазване на санитарно-хигиенните норми за този вид сгради 


5.11. Продължаване на рновиране и ремонтиране на спортните зали и външни площадки на училищата чрез кандидатстване по национални програми


5.12. Стимулиране на родителското и гражданското участие в управлението на образователния процес чрез: 


- създаване на Родителски настоятелства в общинските детски градини; 


- включване на представители на общината като членове на Родителските и Училищните настоятелства; 


- обучения на директори за работа с Родителски и Училищни настоятелства; 


- изработване на правила и процедури за родителско участие в управлението на общинското образование; 


- активно сътрудничество с неправителствените организации при изработване и провеждане на общински политики. 


5.13. Създаване на условия за обезпечаване на възможността на всички деца на 5 и 6 годишна възраст да посещават подготвителни групи. 


6 Сигурност и спокойствие 


6.1. По-голяма сигурност за жителите на Ботевград и общината. Нова структура в общинската структура на инспектората за вътрешен ред и  охрана. Създаване на общинска полиция, която да следи за спазване на обществения ред и въвеждане на денонощно видеонаблюдение в рисковите райони на общината


6.2. Бич за хората в населените места са кражбите и битовата престъпност. Предлагаме изграждане на стуктури за доброволни формирования, които в пряка и тесна връзка с общинската полиция да гарантират спокойствие на хората и сигурност за собствеността във всяко населено място


6.3 Създаване на общински приют с регламент за справяне с бездомните животни –кучета, котки, коне и др.


7. За по-добри условия на живот в селата


7.1.Уточняване на основните жизнено важни проблеми за всяко от селата в общината, определяне на източниците за финансиране и решаването им в рамките на мандата - съвместно с кмета или кметския наместник на населеното място.


7.2.Изграждане на тържище за земеделски и технически стоки, което е предпоставка за реализация на продукцията на селскостопанските производители в общината.


8. Диалог с гражданите на общината 


1. Постоянен и отговорен диалог с жителите на общината и създаване на реални условия за активното им участие във формирането на общинската политика, бюджет и приоритети. Провеждане на местни референдуми и допитване до населението по значими проблеми на общината


2. Създаване на обществен съвет с пряко участие на граждани, представители на НПО, представители на общинския съвет и ОА.


3. Кметът и общинските съветници да провеждат регулярно срещи с гражданите на общината - града и селата, с цел запознаване с проблемите на деня и търсене на начини за тяхното решаване посредством създаване и реализиране на изнесени приемни. 


•ВРЕМЕ Е ЗА АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ВАС-ИЗБИРАТЕЛИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА!


•ВРЕМЕ Е ЗА ПРОЗРАЧНО И ЯСНО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ!


•ВРЕМЕ Е ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО!


•ВРЕМЕ Е ЗА КОРЕННА ПРОМЯНА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД!


Разчитаме на вас, избирателите, да си върнем Ботевград с бюлетина №16!


Като израз на демокрация в местните избори е преференциалната гласуване, което в случая се явява и мажоритерен вот, така че можете да гласувате преференциално като дадете гласа си за този, който считате за достоен да ВИ представлява в местната власт! 


Каним всички граждани на среща на 20.10.2015г в 18,00ч


в малкия салон на читалището 


С уважение,


кандидат за кмет и общински съветник - инж. Антон Стоянов


с подкрепата на партия „АТАКА”


Купуването и продаването на гласове е престъпление!