Продължава процедурата по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”. Работодателите желаещи да се включат в схемата могат да подават заявки до 31.12.2015г. като същите ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване.


Допустими по проекта са всички работодатели от реалния сектор, които разкриват работни места във всички сфери на икономиката с изключение на такива, осъществяващи дейност в сферата на селското, горското и рибното стопанство.


Проект „Нова възможност за младежка заетост” се реализира в две основни направления:
Стажуване: за включване в стажуване с продължителност 6 месеца безработни лица до 29 години включително, завършили средно или висше образование без стаж и професионален опит по специалността.


Обучение по време на работа: в обучение по време на работа с продължителност до 6 месеца могат да бъдат включени лица от целевата група, независимо от придобитото образование и професионален опит.


Стажуването и обучението се осъществяват под ръководството на „наставник”. Наставници по проекта могат да бъдат както работодателят, така и определени от него служители и физически лица, които го представляват. Наставникът е необходимо да притежава три години трудов стаж или професионален опит по същата или сходна професия.


Подробна информация както и комплекта от документи, необходими за кандидатстване по Проект „Нова възможност за младежка заетост” може да намерите на официалната страница на Агенция по заетостта: http://www.az.government.bg или в Дирекция „Бюро по труда” - Ботевград.