В началото на днешното заседание на Общинския съвет кметът Иван Гавалюгов заяви, че оттегля докладната си записка за свикване на извънредно общо събрание на „Балкангаз”. Той мотивира решението си с факта, че в залата присъстват 28  съветници, а според  наредбата за управление  на дружествата, чийто капитал е общинска собственост, решението за общо събрание трябва да се вземе със 100%  от общия брой на общинските съветници.
Иван Гавалюгов заяви, че администрацията ще предложи промяна в тази наредба. Тя  вече е качена на сайта на общината и тече 14-дневният срок за публично обсъждане, след което ще бъде внесена за гласуване в Общинския съвет.
Да припомним, че предложението в докладната бе да се гласуват промени в числеността и състава на Съвета на директорите  на "Балкангаз"от три на пет, както  и промени в Устава на акционерното дружество.