Три докладни, които не бяха приети на извънредното заседание на ОбС миналия вторник, са включени в дневния ред на редовната сесия, насрочена за 25 февруари. 


Първата докладна е за увеличаване на капитала на болницата, който възлиза на 768 000 лв., с 1 407 000 лв. Сумата представлява общ размер на заемите, предоставени от общината на МБАЛ Ботевград. Парите са отпуснати съгласно три решения на ОбС  - едно от 2005 и две от 2008 год. По решение на ОбС от 2006 г. общината е отпуснала още един заем на болницата. Сумата възлиза на 400 000 лв. Тя няма да бъде включена в капитала на дружеството, а ще остане като задължение на МБАЛ. Докладната е внесена от кмета на общината, но е изготвена въз основа на предложение на управителя на болницата д-р Филип Филев и главния счетоводител Григорий Гешев. Подписите на двамата стоят под предложението, приложено към проекта за решение.


Общинското ръководство отново иска съгласието на местния парламент наличните количества замени и скални маси, добити при изграждане на регионалното депо за неопасни битови отпадъци, да се използват за нуждите на общината през следващите пет години, както и да се забрани извършването на разпоредителни сделки с тях за същия период.
По заповед на кмета от 8 януари 2016 год.е извършена инвентаризация на наличните количества земни и скални маси.  В резултата на проверката, комисията е описала, че от общото количество земни и скални маси – 570 000 куб. м, са продадени 10 000 куб. м през 2013 год., 1124 куб. м. през 2014 год. и 36 000 куб.м през 2015 год. Разпоредителните сделки са реализирани с разрешението на Общинския съвет. Началните пазарни цени също са утвърдени с решения на местния парламент. Това се посочва в докладната до ОбС.
През миналата година за нуждите на общината са използвани 100 куб.м скални и земни маси. Към датата на проверката установените налични количества земни и скални маси са 522 000 куб.м., пише още в докладната.


Като мотив за преустановяване на разпоредителни сделки със земни и скални маси, в предложението се посочва: „… след проведена кореспонденция между Община Ботевград и Министерство на околната среда и водите, общинска администрация Ботевград е уведомена. че Управляващият орган на програмата счита, че сумата в размер на 1 675578.00 лв. без ДДС. представлява очакван нетен приход за Община Ботевград при продажба на земните и скални маси, който следва да се отчете като приход от реализирания проект "Регионално депо за неопасни битови отпадъци”. Според МОСВ гореописаната сума представлява "нов приход" от изпълнението на дейностите по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград", който не е бил взет предвид в първоначално одобрения анализ разходи-ползи, предвид което посочената сума, в размер на 1 675 578.00 лв., без ДДС, следва да бъде възстановена от община Ботевград по сметката на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г.".
От докладната става ясно още, че общината е депозирала искова молба срещу МОСВ  да се установи, че не дължи сумата от 1 675 578.00 лв. /без ДДС/, като приход от проект "Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Ботевград" по приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци".


С третата докладна общинското ръководство отново предлага на ОбС да определи четирима съветници за състава на комисията, която ще има за задача да провери и анализира изпълнението на договора между община Ботевград и фирма „Травъл Медиа Груп”. Както многократно сме информирали, между двете страни има възникнал спор, който продължава повече от година и половина. Община Ботевград има претенции за пълно неизпълнение на договора, т.е., че фирмата не е произвела и доставила необходимите костюми, декори, както и озвучителна техника за провеждане на възстановката „Последните дни на Цар Иван Шишман”. Ответната страна „Травъл Медиа Груп” е завела насрещен иск за това, че е изпълнила своите ангажименти, но не е получила пълния размер на сумата по договора, а само 30% от нея, като авансово плащане, или 43 092 лева.