След влизането в сила на новата структура и новото длъжностно разписание на ОА Ботевград, считано от 01.03.2016 г. , администрацията разполага със следните вакантни длъжности:


В дирекция "Административно-информационно обслужване и управление на собствеността


1. Младши експерт "Общински архив" - минимално изискване за
образователна степен - професионален бакалавър, избор - по документи и чрез събеседване


В отдел “Икономически дейности и общинска собственост”


1. Началник отдел - минимално изискване за образователна степен - бакалавър, избор - чрез конкурс
2. Технически сътрудник "Общински такси" - минимално изискване за образователна степен - не се изисква, избор - по документи и чрез събеседване


В отдел "Хуманитарни и социални дейности"


1. Началник отдел - минимално изискване за образователна степен - бакалавър, избор - чрез конкурс
2. Главен експерт "Социални дейности" - минимално изискване за
образователна степен - бакалавър, избор - по документи и чрез
събеседване
3. Главен експерт "Етнически и демографски въпроси" - минимално
изискване за образователна степен - бакалавър, избор - по документи и чрез събеседване


В Дирекция “Сигурност и обществен ред”


1. Директор на дирекция - минимално изискване за образователна степен - магистър, избор - чрез конкурс
2. Главен експерт "Опазване на обществения ред" - минимално изискване за образователна степен - бакалавър, избор - по документи и чрез събеседване
3. 9 бр. Специалист "Контрол по опазване на обществения ред и чистотата на обществените територии" - минимално изискване за образователна степен - средно, избор - по документи и чрез събеседване
4. 4 бр. Специалист "Контролен център за видеонаблюдение" - минимално изискване за образователна степен - средно, избор - по документи и чрез събеседване


В отдел "Инфраструктура и капитално строителство"


1. Началник отдел - минимално изискване за образователна степен - бакалавър, избор - чрез конкурс
2. Младши експерт "Инвеститорски контрол и капитални вложения" - минимално изискване за образователна степен - професионален бакалавър, избор - по документи и чрез събеседване
3. Старши специалист "Контрол на състоянието на общинската инфраструктура" - минимално изискване за образователна степен - средно, избор - по документи и чрез събеседване


В отдел "Управление на проекти и програми"


1. Началник отдел - минимално изискване за образователна степен - бакалавър, избор - чрез конкурс
2. Главен експерт "Европейски и национални програми и проекти" - минимално изискване за образователна степен - бакалавър, избор - по документи и чрез събеседване
3. Младши експерт "Управление на проекти" - минимално изискване за образователна степен - професионален бакалавър, избор - по документи и чрез събеседване


В Отдел “Териториално и селищно устройство”


1. Началник отдел - минимално изискване за образователна степен - бакалавър, избор - чрез конкурс
2. Главен специалист "Графично оформяне и дейности по ЗКИР" - минимално изискване за образователна степен - средно, избор - по документи и чрез събеседване


Повече информация за отделните длъжности и необходимите документи за кандидатстване - може да получите от Информационния център в общинската администрация.