С 24 гласа „за” Общинският съвет подкрепи докладната за промяна на Интегрирания план за развитие на Община Ботевград 2014 – 2020 год. В него ще бъдат включени сградите, за които общинската администрация е подготвила проектни предложения по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони” на програма „Региони в растеж”.
Както вече сме Ви информирали, до 15 март общината ще внесе проекти за саниране на административна сграда на РУ „Пожарна безопасност и защита на населението”, която е държавна собственост, сградата на ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” и физкултурния салон към училището, детска ясла „Детелина”- Ботевград, на читалище  „Христо Ботев”, както и на жилищни сгради.
С второто решение на ОбС от днес се дава съгласие общинското ръководство да подпише декларации, с които да гарантира, че след извършване на съответните ремонтни дейности по проектите, сградите, които са  публична общинска собственост – на гимназията и физкултурния салон към нея, детската ясла и читалището ще се ползват по предназначение за период не по-малък от пет години след крайното плащане към бенефициента – община Ботевград.