Близо два часа продължи общественото обсъждане за перспективите пред ВиК сектора в Ботевград и евентуалното преминаване на общината към Асоциацията по ВиК – София област. То се проведе вчера - 24 март, в малкия салон на читалището. Обсъждането бе открито от кмета Иван Гавалюгов. По негова покана присъстваха Никола Нитов – управител на „ВиК” ЕООД – София, представители на Асоциацията по ВиК – София област, на Напоителни системи, Дирекция „Развитие на селските райони” към Министерството на земеделието и храните и други. Покана е била отправена и към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но оттам са се извинили, че техен представил не може да присъства поради натоварения график на служителите на дирекция „ВиК” към ведомството. От МРРБ бяха се постарали да предоставят на общината цялата необходима информация по темата, която бе представена в резюме от кмета Иван Гавалюгов.


Ако Община Ботевград премине към Асоциацията по ВиК - София област и активите на общинското ВиК бъдат прехвърлени за стопанисване и управление към ВиК ЕООД – София област, ще се увеличи ли цената на водата, ще се отстраняват ли своевременно възникналите аварии, какъв контрол може да оказва общината при условие, че държавният оператор не изпълнява задълженията си по договора, кога може да започне подмяната на старата водопроводна мрежа в града и селата – това бяха основните въпроси, които заинтересовани граждани и общински съветници зададоха по време на общественото обсъждане.


Кметът Иван Гавалюгов избори няколко неща, които трябва да се знаят преди да се вземе решение в каква посока ще поеме политиката във водния сектор на  Община Ботевград.  „Имаме нужда от сериозни инвестиции, за да можем да подобрим качеството на предоставените услуги. Откъде бихме могли да получим средства? В стария програмен период общините имаха възможност да бъдат директни бенефициенти по ОП „Околна среда” за реализиране на проекти във ВиК сектора, през настоящия програмен период – 2014-2020 год. тази възможност не съществува. Бенефициенти по оперативната програма ще са само ВиК операторите. Изрично условие, което е в унисон с националната стратегия за окрупняване на сектора е, да се финансират само проекти, които се реализират на обособена територия, на която има консолидиран оператор. Към настоящия момент от 28 области в страната 12, включително и Софийска област, нямат консолидиран ВиК оператор и за тях не съществува възможност да получат финансиране по ОП „Околна среда” За малките населени места има предвидени средства по програмата за развитие на селските райони. Условието там е, че самите общини могат да бъдат бенефициенти, но само ако на територията на административната област има консолидиран оператор. Третата възможност за осигуряване на средства е чрез целево финансиране от държавата, но тук се поставя същото условие – да има консолидиран ВиК оператор”, обясни Иван Гавалюгов.


Според изработения регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия, до 2038 год. индикативната стойност на инвестицията е 103 милиона лева. което означава, че в следващите години Община Ботевград трябва да привлече около 30 милиона лева и частично да реализира предвиденото в този план. Това каза още Иван Гавалюгов . „Не виждам реална възможност община Ботевград, имайки предвид нейните собствени приходи и нейните активи, с които би могла да се разпорежда, да генерира такъв финансов ресурс, т.е. не виждам реална перспектива, по която общината със собствени средства би могла да извърши дори на 30% от инвестициите, предвидени в регионалния генерален план”, допълни той. Гавалюгов подчерта, че активите на община Ботевград не преминават в нито едно дружество, нито стават активи на държавата. Те остават публична общинска собственост. Активите, които бъдат придобити от общината чрез финансиране по европейска или национална програма, също стават публична общинска собственост, разясни той.


Никола Нитов обясни как е устроена организацията на ВиК ЕООД – София област, което обслужва 21 общини, без община Ботевград: „Цялата Софийска област е разделена на 16 района. Във всеки район има ръководител, там са инкасаторите, там са водомайсторите, каналджийте и цялата техника на ВиК дружеството. Когато стане авария в дадено населено място, не се случва това, което се говори в пространството, че трябва да се чака да дойдат работници от София, за да я отстранят. Напротив, започва се веднага, като се уведомява населението за какъв период от време ще бъде спряно водоподаването в съответното  населеното място.


Що се отнася до цената на водата, бе разяснено, че членството на общината в Асоциацията по ВиК не води автоматично до промяна на цената на водата за абонатите на „ВиК Бебреш” ЕООД. Това ще стане, когато активите на общинското дружество преминат за стопанисване и управление към „ВиК” ЕООД – София, вероятно до една година. Цените на услугите, които предлага държавният оператор, също се одобряват от Комисията по енергийно и водно регулиране. В момента те са следните: доставяне гравитачно – 0.78 лв.; доставяне смесено 0.99 лв.; доставяне помпажно – 1.42 лв.; отвеждане – 0.18 лв.; пречистване на отпадъчни води – 0.39 лв. За доставяне на питейна вода абонатите на „ВиК Бебреш” плащат 1.19 лв./куб.м /с ДДС/, като в цената не е калкулирана такса за пречистване на отпадни води.


По думи на Нитов 90 на сто от персонала на ВиК дружеството ще бъде запазен. Единствено счетоводната и инженерната дейност са съсредоточени изцяло във ВиК ЕООД – София.


Ако Община Ботевград стане член на Асоциацията по ВиК, автоматично ще приеме условията на вече подписания договор между организацията и ВиК ЕООД – София. Договорът е рамков документ, той е динамичен. Според него ВиК операторът се задължава да изготвя съответните инвестиционни програми и да ги спазва. Същото се отнася и за сроковете за отстраняване на авариите. ВиК операторът изготвя план със срокове, който се връчва за одобрение на общинските съвети. Местният парламент е органът, който има правото да даде мандат на кмета или друг представител, който да изисква, да представя становища и условия на заседание на Асоциацията по ВиК.


През юни месец се открива първата покана за подаване на проектни предложения по програмата за развитие на селските райони, по която са допустими инвестиции за подмяна на водопровода в малките населени места – до 2000 жители. Ако общината стане член на Асоциацията, дори все още активите на ВиК „Бебреш” да не са прехвърлени за стопанисване и управление към ВиК ЕООД – София, тя ще може да кандидатства за средства, стана ясно още на общественото обсъждане.


Дали общината ще стане член на Асоциацията по ВиК – по този въпрос следва да се произнесе Общинският съвет. Това ще стане на редовното заседание, насрочено за 31 март.